พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

คณะกรรมการบริหารพรรค

ตำแหน่งหัวหน้าพรรค

นายเอก  จาดดำ     

ตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค จำนวน  7 ตำแหน่ง

คนที่ 1. นายเสรี  พิชัยรัศน์                                          

คนที่ 2. นายฑิฏิวุฒิ  ศรีมานพ                         

คนที่ 3. นายกอเดช ยอดดำ                            

คนที่ 4. พล.อ.โชติอนันต์ปรีชา ทรัพย์หิรัญ      

คนที่ 5. นายสุชาติ  ดีจันทร์                            

คนที่ 6. นายประจักษ์  จันทร์เดช                    

คนที่ 7.นายเด่นณรงค์  เที่ยงแท้                   

ตำแหน่งเลขาธิการพรรค จำนวน 1 ตำแหน่ง

นายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ                  

ตำแหน่งเหรัญญิกพรรค จำนวน 1 ตำแหน่ง

นางสาวธัญลักษณ์  ศรีทา      

ตำแหน่งนายทะเบียนสมาชิกพรรค 1 ตำแหน่ง          

นางสาววิยะดา  ผลประสาท  

ตำแหน่งกรรมการบริหารอื่นของพรรค จำนวน 3 ตำแหน่ง

คนที่ 1. ดร.องอาจ  ทรัพย์มาก                        

คนที่ 2. นายไกรสีห์  จันทร์ศิริฉายา                

คนที่ 3. นางสกาวรัตน์  ลูนจักร     

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More