หน้าแรก Thai PBS ประกาศใช้แล้ว งบฯ กทม. ปี 66 วงเงิน 7.9 หมื่นล้าน – ช่วยน้ำท่วม 100 ล้านบาท-จาก...

ประกาศใช้แล้ว งบฯ กทม. ปี 66 วงเงิน 7.9 หมื่นล้าน – ช่วยน้ำท่วม 100 ล้านบาท-จาก Thai PBS

26
0
ประกาศใช้แล้ว-งบฯ-กทม-ปี-66-วงเงิน-7.9-หมื่นล้าน-–-ช่วยน้ำท่วม-100-ล้านบาท-จาก-thai-pbs

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายปี 2566 สมัย ผู้ว่าฯ กทม. “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” วงเงิน 7.9 หมื่นล้าน แบ่งเป็นช่วยน้ำท่วม 100 ล้านบาท

วันนี้ (3 ต.ค.2565) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วงเงินกว่า 79,719 ล้านบาท ลงนามโดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับใช้บริหาร กทม. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

มีเนื้อหาระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรมีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 97 และมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 กรุงเทพมหานครจึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ ตั้งเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 79,719,012,050 บาท จําแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุ ต่อไปในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครให้ ตั้งเป็นจํานวน 79,000,000,000 บาท ประกอบด้วย รายจ่ายประจํา จํานวน 79,000,000,000 บาท จำแนกได้ดังนี้

(1) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง เป็นจํานวน 14,162,196,831 บาท

จําแนกดังนี้

1.เงินสํารองจ่ายทั่วไป รวม 1,150,000,000 บาท

1.1 กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 500,000,000 บาท

1.2 กรณีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับน้ําท่วม 100,000,000 บาท

1.3 กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา กรุงเทพมหานคร 550,000,000 บาท

2.เงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง 3,005,300,000 บาท

3.เงินบําเหน็จลูกจ้าง 1,328,000,000 บาท

4.ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 100,000,000 บาท

5.เงินสํารองสําหรับค่างานส่วนที่เพิ่มตามสัญญา แบบปรับราคาได้ 10,000,000 บาท

6.เงินสํารองสําหรับค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 50,000,000 บาท

7.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและ หรือนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล 3,953,873,331 บาท

8.เงินสํารองสําหรับภาระผูกพันที่ ค้างจ่ายตามกฎหมาย 1,442,031,500 บาท

9.เงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้ รับบํานาญของกรุงเทพมหานคร 220,000,000 บาท

10.เงินสํารองสําหรับจ่ายเป็นเงินบําเหน็จบํานาญ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2,902,992,000 บาท งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายปี 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่