หน้าแรก Thai PBS ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวง “การผลิตสุรา” มีผลบังคับใช้ 2 พ.ย.-จาก Thai PBS

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวง “การผลิตสุรา” มีผลบังคับใช้ 2 พ.ย.-จาก Thai PBS

27
0
ราชกิจจาฯ-ประกาศกฎกระทรวง-“การผลิตสุรา”-มีผลบังคับใช้-2-พย.-จาก-thai-pbs

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกฎกระทรวง คลายล็อกการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 เริ่มมีผลบังคับใช้ 2 พ.ย.65

วันที่ 1 พ.ย.2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่แล้ว กฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 ลงนามโดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ความว่า

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 153 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยกฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ.2560

ทั้งนี้ผลิตสุราเพื่อการค้า หมายความว่า ผลิตสุราโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขาย แลกเปลี่ยนหรือเพื่อการอื่นใด โดยได้รับประโยชน์ตอบแทน และให้หมายความรวมถึงผลิตสุราที่มีปริมาณเกิน 200 ลิตรต่อปีด้วย

โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็ก หมายความว่า โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมหรือกำลังเทียบเท่าต่ำกว่า 5 แรงม้า หรือใช้คนงานน้อยกว่า 7 คน หรือกรณีใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรมีกำลังรวมหรือกำลังเทียบเท่าต่ำกว่า 5 แรงม้าและคนงานมีจำนวนน้อยกว่า 7 คน

โรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง หมายความว่า โรงอุตสาหกรรมผลิตสุราที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังรวมหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าแต่น้อยกว่า 50 แรงม้า หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คน แต่น้อยกว่า 50 คน หรือกรณีใช้ทั้งเครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรมีกำลังรวมหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้า แต่น้อยกว่า 50 แรงม้าและคนงานมีจำนวนตั้งแต่ 7 คนแต่น้อยกว่า 50 คน

สำหรับการผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า ผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานตามที่กำหนดในแบบคำขอต่ออธิบดี ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี

โรงอุตสาหกรรมสุราแช่ชนิดเบียร์ประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต ต้องเป็นโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์การผลิตสุราแช่ชนิดเบียร์ตามมาตรฐานตามที่อธิบดีกำหนด และต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงอุตสาหกรรมสุรา

ทั้งนี้ใบอนุญาตผลิตสุราที่ออกตามกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 ให้ถือเป็นใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้าตามกฎกระทรวงนี้ และให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาต และหากผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราต่อเนื่องจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิตสุราภายใน 90 วันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ

และให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎกระทรวงนี้ในการพิจารณาอนุญาต เว้นแต่กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุราแช่ที่มิใช่สุราแช่ชนิดเบียร์ตามกฎกระทรวงการอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. 2560 ให้สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตผลิตสุราแช่ที่ไม่ใช่สุราแช่ชนิดเบียร์จากโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลาง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่