หน้าแรก Thai PBS ครม.ชี้ งบปี’66 เบิกจ่าย 986,498 ล้านบาทสูงกว่าแผน

ครม.ชี้ งบปี’66 เบิกจ่าย 986,498 ล้านบาทสูงกว่าแผน

19
0
ครม.ชี้-งบปี’66-เบิกจ่าย-986,498-ล้านบาทสูงกว่าแผน

วันนี้ (7 ก.พ.2566) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายงานผลการปฎิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 (ไตรมาสที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค.2565 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท

เบิกจ่ายแล้ว 986,498 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.97 แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้) จำนวน 873,288ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.65 รายจ่ายลงทุน มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 123,449 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.57

ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบฯ ปีงบ 2566 ไตรมาสที่ 1 มีผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน และเป้าหมายการใช้จ่ายงบฯ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบฯ และการใช้จ่ายภาครัฐ 

หากจำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเป็น 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ ประกอบด้วย

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง งบ 292,593 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 58,774 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20 มีผลการใช้จ่าย(ก่อหนี้) จำนวน 74,302 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.39 ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบ ร้อยละ 11.91 และ 8.69 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน งบประมาณ จำนวน 397,239.2473 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 146,022 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.76 มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้) จำนวน 239,930 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.40 สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 4.76 และ 26.32 ตามลำดับ

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ จำนวน 544,455 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 149,288 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.42 มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้) จำนวน 162,767 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.90 ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 4.58 และ 4.18 ตามลำดับ

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม งบประมาณ จำนวน 767,403 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 265,129 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.55 มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้) 271,754 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.41 สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบร้อยละ 2.55 และ 1.33 ตามลำดับ

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งบ จำนวน 122,605 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว22,606 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.44 มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้) 41,590 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.92 ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบร้อยละ 13.56 และ 0.16 ตามลำดับ

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ งบ 658,184 ล้านบาท มีผลการเบิ่กจ่าย 173 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.32 มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้) 180,291 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.39 ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 5.68 และ 6.69 

ส่วน 1 รายการ คือ รายการค่าดำเนินการภาครัฐงบ 402,517 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 171 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.59 มีผลการใช้จ่าย (ก่อหนี้) จำนวน 171 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.61 สูงกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบ ร้อยละ 10.59 และ 8.53  

นายกฯ กำชับให้มีการควบคุมการใช้จ่ายงบให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่