หน้าแรก Thai PBS รายงานประจำปี “กองทุนยุติธรรม” ช่วยเหลือ ปชช. กว่า 4 พันราย

รายงานประจำปี “กองทุนยุติธรรม” ช่วยเหลือ ปชช. กว่า 4 พันราย

21
0
รายงานประจำปี-“กองทุนยุติธรรม”-ช่วยเหลือ-ปชช.-กว่า-4-พันราย

มติคณะรัฐมนตรี วันนี้ (25 เม.ย.2566) รับทราบรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองทุนยุติธรรม โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาประกอบด้วย

 • ความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรฐานระยะเวลางานบริการของกองทุนยุติธรรม โดยมีประชาชนเข้ารับบริการของกองทุนยุติธรรม จำนวน 4,463 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จได้ทั้งสิ้น 4,207 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จภายในมาตรฐานระยะเวลางานบริการ จำนวน 4,047 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.20
 • ความสำเร็จในการช่วยเหลือประชาชน กองทุนยุติธรรมได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,548 ราย เป็นเงินจำนวน 293,405,274.54 บาท ดังนี้
  – ภารกิจการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี จำนวน 1,814 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33,323,811.41 บาท
  – ภารกิจการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย จำนวน 612 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 151,013,540.00 บาท รวมทั้งได้ช่วยเหลือประชาชนโดยการออกหนังสือรับรองการชำระเงิน
  – ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 96,677,079.13 บาท
  – ภารกิจการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน จำนวน 2 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 309,469.00 บาท
  – ภารกิจการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน จำนวน 120 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,081,375.00 บาท
 • ผลงานเด่นด้านการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี จำนวน 3 กรณี ได้แก่
  – ยายพิการร้องกองทุนฯ ให้ช่วยเปิดทางเข้าออกไปหาหมอ
  – ชาวบ้านร้องถูกโกงเงินจากคนในกลุ่มสะสมทรัพย์บ้านคลองคราม
  – ชาวบ้านร้อง “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอมัดหมี่ศรีเพชร” เอาเปรียบ เกือบสูญบ้านและที่ดิน
 • ผลงานเด่นด้านการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย จำนวน 2 กรณี ได้แก่
  – สาวถูกกล่าวหาแทงสามีตาย ได้กองทุนยุติธรรมเข้าช่วย
  – สาวโดนสวมรอยใช้บัญชีม้าขายสินค้าออนไลน์
 • ผลงานเด่นด้านการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน จำนวน 1 กรณี ได้แก่
  – แพะขาวถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้กองทุนยุติธรรมเข้าช่วยเหลือ
 • นวัตกรรมสำนักงานกองทุนยุติธรรม ได้แก่
  – การยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยด้วยหนังสือรับรองแทนการชำระเงินกองทุนยุติธรรม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  – การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนยุติธรรมผ่านระบบ LMS
  – การเชื่อมบริการกองทุนยุติธรรมกับแอปพลิเคชันทางรัฐ

กองทุนยุติธรรมเป็นหน่วยงานรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 มีภารกิจในการเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน รวมทั้งประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชน พัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ และการให้บริการดำเนินงานของกองทุน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ เดือดร้อน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

อ่านข่าวเพิ่ม : ศาลสั่งจำคุก 6 ปี “อนุรักษ์” อดีต ส.ส.เพื่อไทย เรียกรับเงิน 5 ล้าน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่