หน้าแรก Voice TV โปรดเกล้าฯ เรียกประชุมวิสามัญรัฐสภาในห้วงยุบสภาฯ เพื่อเห็นชอบกรรมการองค์กรอิสระ

โปรดเกล้าฯ เรียกประชุมวิสามัญรัฐสภาในห้วงยุบสภาฯ เพื่อเห็นชอบกรรมการองค์กรอิสระ

21
0
โปรดเกล้าฯ-เรียกประชุมวิสามัญรัฐสภาในห้วงยุบสภาฯ-เพื่อเห็นชอบกรรมการองค์กรอิสระ

พระบรมราชโองโปรดเกล้าฯประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ในช่วงยุบสภาฯ เพื่อให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็น กกต.-กรรมการ ป.ป.ช.-กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 9 พ.ค. 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2566 โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่ประธานวุฒิสภานำความกราบบังคมทูลฯ ว่า ในขณะนี้อยู่ระหว่างการยุบสภาผู้แทนราษฎร แต่เนื่องจากมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐที่วุฒิสภาจะต้องมีการประชุมเพื่อทำหน้าที่พิจารณา ให้บุคคลดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญตามมาตรา 126 (2) ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย คือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตามมาตรา 222 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมาตรา 232 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

และการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามมาตรา 238 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย สมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ เพื่อให้วุฒิสภา ดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122และมาตรา126 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาเพื่อให้วุฒิสภาดำเนินการประชุมตามมาตรา 126 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อทำหน้าที่พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่ง กกต. ตามมาตรา 222 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 232 และกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตรามาตรา 238 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 2566

ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ค. 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

รัฐสภา _2549.jpeg

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่