พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ปิดประชุมรัฐสภาฯ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 1 มี.ค.นี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้ว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา จึงเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พุทธศักราช 2566

มีความว่า ตามที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 ปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นั้น

บัดนี้ สิ้นกำหนดเวลา 120 วัน ตามสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ปี 2566 ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More