พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ครม.อนุมัติ 8,171 ล้านบาท ให้ อปท. 2,765 โครงการ ใน 67 จังหวัด

ครม.อนุมัติ 8,171 ล้านบาท สำหรับก่อสร้าง-ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำของ อปท. 2,765 โครงการใน 67 จังหวัด

อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี วันนี้ (7 มีนาคม 2566) อนุมัติวงเงิน 8,171,598,800 ล้านบาท เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย จำนวน 2,765 โครงการ ใน 67 จังหวัด ครอบคลุมทั้งในระดับ อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และอบต. 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สำรวจข้อมูลถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย หรือที่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลห์ติกคอนกรีต (ยางมะตอย) ปรับปรุงถนนลูกรัง

การก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ขุดลอกคลอง,หนอง,ลำห้วย, ซ่อมแซมฝายน้ำล้น, อาคารน้ำล้น ติดตั้งโครมไฟฟ้าถนนแอลอีดีติด ตั้งโซล่าเซลล์เป็นต้น ทั้งนี้ นอกจากเป็นการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย รวมทั้งยังแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More