พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

‘เพื่อชาติ’รับปากดันสิทธิมนุษยชน ช่วยคนไร้สัญชาติอยู่ไทยเกิน 10 ปีมีสิทธิเลือกตั้ง

’เพื่อชาติ’ เปิดบ้านรับข้อเสนอภาคประชาชน พร้อมผลักดันนโยบายแรงงานข้ามชาติ ส่งเสริมการค้าชายแดน รับปากดันสิทธิเลือกตั้งคนไร้สัญชาติที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในไทย อพยพเข้ามาอยู่ในไทยมากกว่า 10 ปี

วันที่ 15 มีนาคม 2566 พรรคเพื่อชาตินำโดย ฮาย ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช หัวหน้าพรรคฯ ร.อ. ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ เลขาธิการพรรคและ รักษ์ชาติ วงศ์อธิชาติ รองเลขาธิการธิการพรรค เปิด PC Space พรรคเพื่อชาติ อาคารวรรณสรณ์ ชั้น 9 เขตพญาไท ต้อนรับกลุ่ม Migrant Working Group เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ เพื่อนำเสนอข้อเสนอและแนวทางนโยบายในการกระจายอำนาจการบริหารจัดการแรงงานเพื่อนบ้านในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

จากการร่วมพูดคุยข้อเสนอ ได้ข้อสรุปเชิงนโยบายที่พรรคเพื่อชาติจะร่วมผลักดัน ดังนี้

1. เพื่อการจ้างงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเพื่อการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน เสนอให้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการในพื้นที่ชายแดน โดยมีหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ/เอกชน/หอการค้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม เข้าร่วม เพื่อจัดการและออกแบบการทำงานร่วมกันในพื้นที่

2. ผลักดันให้มีการตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านแรงงานต่างด้าว สำหรับออกใบอนุญาตการทำงานและเพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวบริเวณชายแดนที่เข้ามาทำงานในลักษณะ ไป-กลับ และตามฤดูกาล แบบถาวร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน หน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุข สำนักบริหารการทะเบียน 

3. เร่งรัดการจัดทำประวัติบุคคลของบุคคลไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้ถิ่นที่พักอาศัยชั่วคราว และเร่งรัดการพิจารณาสัญชาติสำหรับบุคคลไร้รัฐและไร้สัญชาติหรือบุคคลที่หลุดออกจากระบบทะเบียนราษฎร

4. ผลักดันการเปลี่ยนจุดผ่อนปรนการค้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นด่านถาวร เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

5. ผลักดันสิทธิในการเลือกตั้งของคนไร้สัญชาติที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในไทย และคนที่อพยพเข้ามาอยู่ในไทยเป็นเวลามากกว่า 10 ปี

ฮาย ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช กล่าวว่า
“พรรคเพื่อชาติยึดมั่นในหลักการสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิที่ทุกคนต้องได้รับโดยไม่มีการแบ่งแยก เพศ อายุ ความเชื่อ รวมถึงเชื้อชาติ บุคคลไร้สัญชาติก็ต้องได้รับความคุ้มครองและได้รับความเป็นธรรมจากรัฐเช่นเดียวกับทุกคนในประเทศไทย และนโยบายการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการแรงงานในพื้นที่ชายแดน นอกจากจะช่วยสร้างความเป็นธรรมให้กับ นายจ้าง และลูกจ้างแล้ว ยังจะช่วยให้จำนวนแรงงานของประเทศเพิ่มขึ้น และจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้ด้วย” 

“พรรคเพื่อชาติส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงในจังหวัดชายแดน เช่น วราทิต ไชยนันทน์​ (จ.ตาก) พงษ์ศักดิ์ ตระกูลแห (จ.ตาก) อนุพันธ์ หาญประดับทอง (จ.แม่ฮ่องสอน) ซึ่งเราจะนำนโยบายเหล่านี้บรรจุลงเป็นนโยบายของพรรคในการหาเสียงสำหรับเขตพื้นที่ดังกล่าวด้วย” หัวหน้าพรรคเพื่อชาติกล่าว

เพื่อชาติ ปวิศรัฐฐ์ -BF01-4F1E-A99F-D2822FAF0CD5.jpeg

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More