พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กกต.แจง 8 ขั้นตอนนับคะแนน-แจงผลเลือกตั้ง

วันนี้ (17 มี.ค.2566) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ข่าวเรื่อง “การนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)” โดยชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการนับคะแนน หลังปิดการลงคะแนน ว่า ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการดำเนินการหลังปิดการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

1. เมื่อถึงเวลา 17.00 น. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้ายังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนได้มาปรากฏตัวอยู่ในที่เลือกตั้ง เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ก่อนแล้ว ให้ กปน. อนุญาตให้บุคคลเหล่านั้นแสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้ง เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว จึงให้ประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนนและให้ กปน. ลงลายมือชื่อในป้ายสำหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง แล้วนำป้ายดังกล่าวปิดทับช่องใส่บัตรเลือกตั้งบนหีบบัตรเลือกตั้ง

2. กปน. ตรวจสอบบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไปกับบัตรเลือกตั้งที่เหลือให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงกันกับบัตรเลือกตั้งที่รับมาทั้งหมด โดยลงลายมือชื่อกำกับไว้ตามแบบทุกคน กรณีไม่ถูกต้องตรงกัน ต้องบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ และรายงานให้ กกต. วินิจฉัยต่อไป

3. กปน.ดำเนินการนับคะแนน โดยเปิดหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ซึ่งต้องกระทำ ณ ที่เลือกตั้งโดยเปิดเผยและนับติดต่อกันให้เสร็จ จะเลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนนไม่ได้

4. เมื่อนับคะแนนแล้วเสร็จ กปน. จะประกาศผลคะแนนและจัดทำรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ส. 5/18, ส.ส. 5/18 (บช)) ปิดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชน ผู้สังเกตการณ์ และผู้แทนพรรคการเมือง สามารถตรวจสอบได้

5. กปน. แต่ละหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดำเนินการส่งผลคะแนนให้ กกต.ประจำเขตเลือกตั้ง

6. เมื่อ กกต. ประจำเขตเลือกตั้ง ได้รับคะแนนจาก กปน. แล้ว ทำการตรวจสอบความถูกต้อง จำนวนบัตร สิ่งของ และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วลงลายมือรับไว้ทั้งสองฝ่ายเป็นหลักฐาน

7. กกต. ประจำเขตเลือกตั้ง รวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตนั้น เมื่อครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ดำเนินการประกาศผลคะแนนในเขตเลือกตั้งนั้น แล้วส่งผลคะแนนให้สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด

8. เมื่อสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัด ได้รับผลคะแนนจาก กกต.ประจำเขตเลือกตั้งทุกเขตในจังหวัดแล้ว ให้นำผลคะแนนการเลือกตั้งที่เป็นทางการส่งให้สำนักงาน กกต.เพื่อเสนอ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป

กปน.จะแต่งตั้งจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 9 คนที่อาศัยในภูมิลำเนา ในวันเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ 15–18 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่การตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง จนถึงการนับคะแนนและส่งผลคะแนน

ซึ่งการเลือกตั้ง ส.ส.ในครั้งนี้ กกต. จัดให้มีการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ (ECT Report) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล และมีส่วนร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนน

โดยหลังนับคะแนนจะนำผลคะแนนไปติดหน้าหน่วยเลือกตั้งให้ประชาชนได้ดูและตรวจสอบ พร้อมทั้งส่งคะแนนให้ กกต.เขตใช้กรอกลงในระบบ ECT Report เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามผลคะแนนได้อย่างต่อเนื่อง จากสื่อมวลชนที่มาเชื่อมต่อระบบ และสามารถทราบผลคะแนนในคืนวันเลือกตั้งได้ทันที โดยสำนักงาน กกต. ยืนยันว่าจะดำเนินการนับคะแนนเลือกตั้ง โดย สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

หลายพรรคไม่เห็นด้วย แบ่งเขต กทม.ใหม่

“สมศักดิ์” ลาออก รมว.ยธ.-พปชร. กลับซบ “เพื่อไทย”

เพื่อไทย ค้าน กกต. แบ่งเขต กทม. ส่อขัดกฎหมาย หวั่นเลือกตั้งโมฆะ

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More