พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กกต.เคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค.66 เปิดรับสมัคร ส.ส.เขต 3-7 เม.ย. นี้

วันนี้ (21 มี.ค.2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประชุมกันเพื่อพิจารณากำหนดวันเลือกตั้ง 2566 และวันประกาศรับสมัคร ส.ส.โดยล่าสุดมีรายงานว่า ที่ประชุม กกต.มีมติเอกฉันท์เลือกวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.2566 เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นวันที่ 55 ของกรอบระยะเวลา 60 วัน

นอกจากนี้ ยังเปิดรับสมัคร ส.ส.เขต ระหว่าววันที่ 3-7 เม.ย.นี้ ส่วนการเปิดรับสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ กำหนดวันที่ 4-7 เม.ย.นี้ หลังจากมีมติ จะส่งเรื่องไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รักษาการ เพื่อรับทราบและส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ทั้งนี้ มีรายงานว่า การเปิดรับสมัคร ส.ส.เขต กทม.จะจัดที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ส่วนการรับสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อจัดที่ กทม.2

ปฏิทินเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร – 7 พ.ค. เลือกตั้งล่วงหน้า

ตามที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 มีผลใช้บังคับในวันที่ 20 มี.ค. 2566 โดยกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป นั้น

วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 5 ฉบับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยมีภารกิจที่สำคัญ ดังนี้
1.1 วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
1.2 วันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 2566 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
1.3 วันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อ และพรรคการเมือง
แจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนี้

  • วันที่ 3 – 7 เม.ย. 2566 เป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
    ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งประกาศกำหนด
  • วันที่ 4 – 7 เม.ย. 2566 เป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ
    และพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

1.4 กำหนดระยะเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. – 13 เม.ย. 2566
1.5 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 7 – 13 พ.ค. 2566 และ15 – 21 พ.ค. 2566

 

2. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้
2.1 ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้ง
แบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีร้ายชื่อและสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชี
ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
2.2 ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพีงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด โดยใช้ข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ 16 ม.ค. 2566

2.3 ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2.4 ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลายื่นคำขอลงทะเบียน
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง โดยกำหนดให้ยื่นคำขอลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. – 13 เม.ย. 2566
2.5 ร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง สำหรับที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ส่งประกาศดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป

อ่านข่าวเพิ่ม : 

เล่าเรื่องจากอดีต “การเลือกตั้งในประเทศไทย”

ครม.รักษาการ ทำอะไรไม่ได้บ้าง ในช่วงเลือกตั้ง

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

กกต. ไม่กังวลศาลปกครองวินิจฉัยแบ่งเขตเลือกตั้ง

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More