พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กกต.อำนวยความสะดวก “คนพิการ-ผู้สูงอายุ” ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

วันนี้ (27 มี.ค.2566) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงว่า ให้ความสำคัญถึงสิทธิในการเลือกตั้งของคนพิการทุพพลภาพและผู้สูงอายุ ตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ที่บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดให้มีการอํานวยความสะดวกสําหรับการออกเสียงลงคะแนนของคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนน ภายใต้การกํากับดูแลของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง โดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เป็นผู้อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนแก่คนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ณ หน่วยเลือกตั้งไว้เป็นพิเศษ ด้วยการจัดวางคูหาออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตั้ง ให้คำนึงถึงความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนของคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ โดยให้จัดวางคูหาอยู่ห่างจากคูหาอื่นอย่างน้อย 1.50 เมตร โต๊ะวางคูหาออกเสียงลงคะแนนมีความสูงไม่เกิน 0.75 เมตร และจัดเก้าอี้ไว้ในคูหาออกเสียงลงคะแนนด้วย

ให้คำนึงถึงลักษณะทางกายภาพของคนพิการ ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ หากไม่สามารถทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้ ให้ กปน.หรือญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจ เป็นผู้ทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทน โดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุนั้น และให้ กปน. บันทึกการกระทำดังกล่าวลงในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้ง (ส.ส. 5/6) และให้ถือว่าเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

ส่วนกรณีสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลาง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้ดำเนินการจัดและควบคุมการออกเสียงลงคะแนน ที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ โดยได้กำหนดสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ไว้จำนวนทั้งสิ้น 28 แห่ง ใน 23 จังหวัด

กรณีสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ หีบบัตรเลือกตั้งในการออกเสียงลงคะแนน ต้องกำหนดสีหรือมีเครื่องหมายแสดงหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละใบไว้ให้แตกต่างกัน และจัดให้มีการสื่อสารที่แสดงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนน พร้อมอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนไว้ให้แก่คนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุด้วย

รวมทั้งจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง และประชาสัมพันธ์การเข้าถึงสิทธิในการเลือกตั้งของคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.ตระหนักถึงสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ต่อคนพิการหรือทุพพลภาพ อย่างเสมอภาค ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะสิทธิในการเข้าถึงการเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดถึงความก้าวหน้า ความสามารถในการจัดการเลือกตั้งอย่างเป็นมืออาชีพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More