พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กกต.แจงบินดูงานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ไม่กระทบแผนงาน

วันนี้ (13 เม.ย.2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน กกต. ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณี 6 กกต.เดินทางไปตรวจติดตามดูงานการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ในต่างประเทศ ว่า การเดินทางไปดูงานเป็นไปตามโครงการการเตรียมการ และตรวจติดตามการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ในการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งมีทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักร เพื่อตรวจติดตามการเตรียมความพร้อม รับฟังสภาพปัญหา และการบริหารจัดการการเลือกตั้งในแต่ละประเทศที่มีข้อจำกัดแตกต่างกันตามกฎหมายภายในของประเทศนั้น ๆ ลักษณะภูมิประเทศ สภาพความเป็นอยู่

ทั้งนี้ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรืออาจนำมาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก่อนดำเนินการสำนักงาน กกต.ได้หารือร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศมาโดยตลอด ถึงวิธีการที่จะทำให้การเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและบรรลุตามวัตถุประสงค์ให้มากที่สุด

ต่อมากระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินทางไปเข้าร่วมโครงการเตรียมการและตรวจติดตามการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของสถานทูตและสถานกงสุลในประเทศต่าง ๆ ซึ่ง กกต.พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการนำมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ในโอกาสต่อไป จึงได้พิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสม ไม่กระทบกับงานตามแผนปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้แล้ว

รวมถึงการเดินทางในห้วงเวลาที่จะไม่เป็นภาระในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของสถานทูต หรือสถานกงสุลในประเทศต่า งๆ จึงได้กำหนดให้มีการเดินทางในห้วงระหว่างวันที่ 4-24 เม.ย.2566 โดยแต่ละเส้นทางไม่ได้เดินทางไปพร้อมกัน และแต่ละเส้นทางที่เดินทาง ประกอบด้วย กกต.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น เพียง 4-5 คนเท่านั้น

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว กกต.ได้กำหนดแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานสนับสนุนดำเนินการไว้หมดแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้จะเดินทางไปต่างประเทศก็ยังมีการนัดหมายการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งตามปกติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหากมีเรื่องด่วนก็อาจนัดหมายการประชุมเพิ่มเติมจากการประชุมตามปกติก็ได้

สำหรับกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการเดินทางไปต่างประเทศของคณะกรรมการการเลือกตั้งในครั้งนี้ ทำให้ไม่สามารถพิจารณาคำร้องเรื่องการหาเสียงตามนโยบายให้เงินดิจิทัล 10,000 บาท และการขยายเวลาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านั้น ขอเรียนว่า ข้อสังเกตดังกล่าวยังมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง กล่าวคือ

1.กรณีคำร้องนโยบายการหาเสียงการให้เงินทางดิจิทัล 10,000 บาท เป็นการยื่นคำร้องว่า มีการกระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง เมื่อมีผู้ยื่นคำร้องสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รายงานให้ กกต.ทราบเบื้องต้นแล้ว และได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดก่อน จึงจะเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาต่อไป ซึ่งต้องเป็นไปตามกรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด ไม่อาจยกขึ้นมาพิจารณาได้ทันที ประกอบกับขณะนี้มีพรรคการเมืองรายงานเรื่องนโยบายที่ใช้หาเสียงตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เพียง 6 พรรคการเมืองจากจำนวนพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง 70 พรรคการเมือง หรือบางพรรคการเมืองยังอยู่ในระหว่างส่งเอกสารเพิ่มเติม จึงยังไม่สามารถพิจารณาได้

2.การขยายเวลาการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า กรณีเกิดปัญหาผู้ลงทะเบียนบางส่วนไม่อาจลงทะเบียนได้ในช่วงเวลา 21.00-24.00 น. ของวันที่ 9 เม.ย.2566 เนื่องจากข้อจำกัดของระบบที่มี
ศักยภาพในการรองรับการเข้าใช้งานลงทะเบียนพร้อมกันเพียง 5,000 คนต่อ 1 วินาที ถ้าสูงเกินกว่าจำนวนดังกล่าวจะทำให้ระบบล่าช้า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เรียนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบตั้งแต่เกิดเหตและต่อเนื่องมาเป็นลำดับ

พร้อมทั้งได้ประสานงานกับสำนักบริหารการทะเบียนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข โดยได้ข้อสรุปว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวระบบสามารถบันทึกข้อมูลผู้ประสงค์จะลงทะเบียนแต่แสดงผลว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จไว้ ซึ่งระบบสามารถดึงข้อมูลผู้ประสงค์จะลงทะเบียนดังกล่าวมาจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้เกือบทั้งหมด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเห็นว่าไม่จำต้องขยายเวลาลงทะเบียนออกไปและได้รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบด้วยแล้ว

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More