พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เลือกตั้ง2566 : กกต. แจงขั้นตอนเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง

วันนี้ (4 พ.ค.2566) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาบัตรเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้ง 2566 โดยระบุว่า ตามที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งว่ามีการรักษาความปลอดภัยของบัตรเลือกตั้งมากน้อยเพียงใดนั้น

สำนักงาน กกต.ขอชี้แจงว่า ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 ได้กำหนดวิธีการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง โดย กกต.ประจำเขตเลือกตั้ง ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง ดังนี้

  1. กำหนดสถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้งที่มีความปลอดภัยไว้เป็นการล่วงหน้า
  2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยคำนึงถึงมาตรการที่เหมาะสม
  3. ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบันทึกเหตุการณ์อย่างน้อยสามช่วงเวลา ได้แก่ ก่อนเข้างาน ระหว่างเข้างาน และการส่งมอบงานรักษาความปลอดภัย

นอกจากนี้ ในการเก็บรักษาเลือกตั้ง แบ่งระยะเวลาออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

  1. ระยะที่หนึ่ง เป็นการเก็บรักษาเมื่อได้รับบัตรเลือกตั้ง มาอยู่ในการครอบครอง
  2. ระยะที่สอง เป็นการเก็บรักษาระหว่างดำเนินการจัดเตรียมส่งมอบให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง
  3. ระยะที่สาม เป็นการเก็บรักษา เนื่องจากมีบัตรเลือกตั้งเหลือภายหลังการจัดสรรบัตรเลือกตั้ง ให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง ซึ่งถือว่าเป็นบัตรเลือกตั้งสำรอง อยู่ในการครอบครองของคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ระหว่างที่มีการออกเสียงลงคะแนน โดยการจะนำบัตรเลือกตั้งสำรอง ไปใช้ต้องได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

สำหรับการจัดเตรียมเพื่อส่งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ กกต.ประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง ดำเนินการดังนี้

  1. จัดทำบัญชีจัดสรรบัตรเลือกตั้งแก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง เพื่อให้แต่ละที่เลือกตั้งและที่เลือกตั้งกลาง มีบัตรเลือกตั้งเพียงพอต่อการออกเสียงลงคะแนน โดยให้มีการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้ง หรือที่เลือกตั้งกลาง และการลงลายมือชื่อของผู้จ่ายบัตรเลือกตั้ง และผู้รับบัตรเลือกตั้ง เป็นหลักฐานการส่งมอบบัตรเลือกตั้งด้วย
  2. หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันเดียวกันได้ ให้ดำเนินการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งทั้งหมดในที่ที่กำหนด และจัดให้มีการตรวจสอบจำนวนบัตรเลือกตั้งในแต่ละวัน พร้อมจัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ขอให้ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และทุกภาคส่วนเชื่อมั่นว่า สำนักงาน กกต. ให้ความสำคัญในการดำเนินการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งให้มีความปลอดภัย เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เลือกตั้ง2566 : ใบเหลือง-ส้ม-แดง-ดำ ส่งผลอย่างไรกับการเลือกตั้ง?

เลือกตั้ง2566 : ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ใช้หลักฐานแสดงตนอะไรได้บ้าง?

เลือกตั้ง2566 : เช็ก! 28 จุด ใน 23 จังหวัด ที่เลือกตั้งพิเศษ สำหรับผู้พิการ-ผู้สูงอายุ

เลือกตั้ง2566 : 7 ขั้นตอน ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More