พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เลือกตั้ง2556 : กกต.แจงขั้นตอนนับคะแนน-ประกาศผลเลือกตั้งทั่วไป

วันนี้ (9 พ.ค.2566) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารขั้นตอนการนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 14 พ.ค.ที่จะถึงนี้ โดยมีเนื้อหา ดังนี้

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2566 กระบวนการนับคะแนนและประกาศผลการนับคะแนน

1) ที่เลือกตั้ง ประกอบด้วยที่เลือกตั้งปกติ ที่เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร และที่เลือกตั้งสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ (เฉพาะ 21 จังหวัด ที่มีความพร้อมในการจัดที่เลือกตั้งสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ

โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ประสานมูลนิธิหรืองค์กรคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ในพื้นที่ว่ามีความพร้อมในการจัดที่เลือกตั้งสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม่)

2) ที่เลือกตั้งปกติ (ออกเสียงลงคะแนนวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.2566) นับคะแนนหลังจาก 17.00 น.โดยไม่ประวิงเวลา ที่หน่วยเลือกตั้งนั้น ๆ ประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ ส.ส.5/18 ติด ณ ที่เลือกตั้งนั้น ๆ ทันทีที่นับคะแนนแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดครบถ้วน ประกอบด้วย

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

จำนวนบัตรที่รับมา

จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

จำนวนบัตรที่ใช้ไป

คะแนนที่ผู้สมัครแต่ละคนได้รับ

คะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ

จำนวนบัตรดี

จำนวนบัตรเสีย

จำนวนบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

จำนวนบัตรที่ไม่เลือกพรรคการเมืองใด

จำนวนบัตรที่เหลือ

3) ที่เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง และที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือ ผู้สูงอายุ (ออกเสียงลงคะแนนวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค.2566) นับคะแนนในวันเดียวกับหน่วยเลือกตั้งปกติ คือวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.2566 นับคะแนนหลังจาก 17.00 น. โดยไม่ประวิงเวลา ที่คณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง

ประกาศกำหนด (บริเวณที่ทำการศูนย์อำนวยการเขตเลือกตั้งนั้น ๆ) ประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ ส.ส.5/16 โดยมีรายละเอียดครบถ้วน ประกอบด้วย

จำนวนบัตรที่รับมานับคะแนน

คะแนนที่ผู้สมัครแต่ละคนได้รับ

คะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ

จำนวนบัตรดี

จำนวนบัตรเสีย

จำนวนบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

จำนวนบัตรที่ไม่เลือกพรรคการเมืองใด

จำนวนบัตรที่เหลือ

4) ที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง (ออกเสียงลงคะแนนวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค.2566) และนอกราชอาณาจักร (ออกเสียงลงคะแนนตามวันที่เอกอัครราชทูตกำหนด) นับคะแนนในวันเดียวกับหน่วยเลือกตั้งปกติ คือวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.2566 นับคะแนนหลังจาก 17.00 น.โดยไม่ประวิงเวลา ที่คณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง

ประกาศกำหนด (ที่ทำการศูนย์อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งนั้น ๆ หรือบริเวณสถานที่อื่นในกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก) 

ประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ ส.ส.5/17 โดยมีรายละเอียดครบถ้วน ประกอบด้วย

จำนวนบัตรที่รับมานับคะแนน

คะแนนที่ผู้สมัครแต่ละคนได้รับ

คะแนนที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ

จำนวนบัตรดี

จำนวนบัตรเสีย

จำนวนบัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

จำนวนบัตรที่ไม่เลือกพรรคการเมืองใด

5) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตจะนำผลคะแนนของผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 มารวมกัน ณ ที่ทำการศูนย์อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งนั้น ๆ

เมื่อแล้วเสร็จจะประกาศผลการนับคะแนนเรียงตามลำดับผู้ได้คะแนนสูงสุดทันที โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดเป็นผู้รับเลือกตั้ง และจะนำผลการรวมคะแนนนั้น ๆ ขึ้นแสดงบนป้ายขนาดใหญ่ ณ ที่ทำการศูนย์อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งนั้น ๆ

6) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตจะนำผลคะแนนของพรรคการเมืองที่สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 มารวมกัน ณ ที่ทำการศูนย์อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งนั้น ๆ เมื่อแล้วเสร็จจะประกาศผลการนับคะแนนเรียงตามลำดับหมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองทันทีที่ผลคะแนนแล้วเสร็จและนำส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อรวมคะแนนทั้ง 400 เขต และคำนวณสัดส่วนของพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อต่อไป โดยจะนำผลการรวมคะแนนของเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ขึ้นแสดงบนป้ายขนาดใหญ่ ณ ที่ทำการศูนย์อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งนั้น ๆ

7) ผลการรวมคะแนนตามข้อ 5 และข้อ 6 คาดว่า คะแนนแรกจะสามารถเริ่มทยอยประกาศได้ตั้งแต่ เวลาประมาณ 18.30 น. เป็นต้นไป โดยจะดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้คาดว่าคะแนนสุดท้ายน่าจะทราบได้ ภายในเวลาไม่เกิน 23.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.2566

8) ความปลอดภัยของเอกสาร การประกาศผลการนับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง จัดทำขึ้นมา 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 ใช้สำหรับนำมารวมผลคะแนน ฉบับที่ 2 ใช้สำหรับปิดประกาศหน้าที่เลือกตั้งให้ประชาชนรับทราบ และฉบับที่ 3 บรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมกับบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนแล้ว และกระดาษขีดคะแนน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจสั่งให้มีการเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ต้องเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเท่านั้น

9) ความโปร่งใสของเอกสาร ประกาศผลการนับคะแนนปิดประกาศบริเวณหน้าที่เลือกตั้ง หรือบริเวณหน้าที่นับคะแนนทุกแห่งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครทุกหน่วยเลือกตั้งภายใน 5 นับแต่วันเลือกตั้ง 

กระบวนการกลั่นกรอง การประกาศผลการนับคะแนน มี 5 ลำดับขั้นตอน ดังนี้

1) คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ของหน่วยเลือกตั้งปกติ และคณะกรรมการนับคะแนนของการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้งสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือ ผู้สูงอายุ

2) คณะอนุกรรมการประจำอำเภอ สำหรับจังหวัดในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดและคณะอนุกรรมการประจำเขตปกครองสำหรับกรุงเทพมหานคร

3) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ทั้ง 400 เขตเลือกตั้ง

4) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้า

5) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหัวหน้า

6) ทั้งนี้จะรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทาง www.ectreport.com เพื่อประกาศผลอย่างเป็นทางการต่อไป 

กระบวนการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการตรวจสอบและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้ง2566 : ThaiPBSnews นับถอยหลัง “จับตาพรรคการเมืองทิ้งไพ่ตาย” 

เลือกตั้ง2566 : “พิธา” ไม่กังวลปมหุ้น ITV แจงเป็นของกองมรดก  

เลือกตั้ง2566 : “ชัชชาติ” สั่งหยุดยิงเลเซอร์ “สะพานพระราม 8” รับเอกสารคลาดเคลื่อน

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More