พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กทม.เสนอร่างผังเมืองรวมของกรุงเทพฯ เร่งเปิดรับข้อคิดเห็น-ประกาศใช้ปี68

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม นำเสนอร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) เตรียมเปิดรับข้อคิดเห็นของประชาชน คาดจะประกาศใช้ได้ในปี 68

(11 พ.ค.66) เวลา 13.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบข้อมูลจากการนำเสนอผลการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และผลการร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการบังคับใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ประเมินผลการใช้บังคับผังเมืองรวมฉบับดังกล่าวและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมือง ในการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.61 ให้ปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ ซึ่งเป็นการปรับปรุงครั้งที่ 4 ให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป

เดิมกรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ตามขั้นตอนแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งมีความก้าวหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับ โดยปิดประกาศร่างผังเมืองรวมและจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ 24 พ.ค.62 และอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงร่างผังเมืองรวมตามข้อคิดเห็นที่ได้รับจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ฉบับใหม่ ซึ่งเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พ.ย.62 และตามมาตรา 110 บัญญัติว่า บรรดาผังเมืองรวมที่อยู่ระหว่างการวางและจัดทำตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปตามที่คณะกรรมการผังเมืองกำหนด ซึ่งต่อมาตามมติการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 ม.ค.64 ได้ผลสรุปให้กรุงเทพมหานครนำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) กลับไปดำเนินการให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กำหนดให้ครบถ้วน โดยมีสาระสำคัญที่จะต้องจัดทำเพิ่มเติม คือ แผนผังแสดงผังน้ำ และแผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งนำไปจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ซึ่งได้ประมวลผลการศึกษา นำมาบูรณาการร่วมกับนโยบายและแผนพัฒนาของภาครัฐทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำเป็นร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ และในวันนี้ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ หน่วยงานทั้งในสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อแนวทางการปรับปรุงร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีผังเมืองรวมที่เป็นเครื่องมือชี้นำการพัฒนาเมืองและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ก่อนนำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครไปปิดประกาศและจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งหากไม่ติดประเด็นการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรฯ คาดว่าจะสามารถจัดประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนได้ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566 และคาดว่าจะประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ได้ในปี พ.ศ. 2568 ต่อไป

การประชุมวันนี้มีนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านผังเมือง คณะกรรมการฯ ร่วมประชุม 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More