พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

สภาฯ พร้อมเกือบเต็มร้อยรับว่าที่ ส.ส.ชุดใหม่ 'วิโรจน์ เปาอินทร์' นั่งประธานชั่วคราว

‘สำนักเลขาธิการสภาฯ’ พร้อมเกือบเต็มร้อย รอต้อนรับ ‘สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26’ เข้ารายงานตัว มั่นใจสมบูรณ์พอดีกับ ‘กกต.’ ประกาศรับรอง ส.ส. จ่อเชิญ ‘วิโรจน์ เปาอินทร์’ อาวุโสสูงสุด ขึ้นบัลลังก์ชั่วคราว ประชุมนัดแรกโหวตเลือกประธานสภาฯ

วันที่ 14 มิ.ย. ที่อาคารรัฐสภา พรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพี่อรองรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้ง ซึ่งสำนักงานฯ ได้ตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพี่อรองรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้ง โดยได้จัดทำแผนงานการเตรียมความพร้อมเพี่อรองรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้ง ชุดที่ 26 แบ่งแผนงาน ดังนี้

1. ด้านการรับรายงานตัว โดยมีการจัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับการรับรายงานตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การจัดทำหนังสือคู่มือต่าง ๆ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ข้อบังคับการประชุม สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น 

พร้อมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กำหนดการในการรับรายงานตัว การจัดเตรียมบุคลากรของสำนักงานฯ ในการรับรายงานตัว การจัดทำบัตรแสดงตนให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยได้มีการประสานงานกับพรรคการเมืองต่าง ๆ เพื่อขอภาพถ่ายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจัดทำบัตรแสดงตนไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการรับรายงานตัวซึ่งได้รับความร่วมมือจากพรรคการเมืองเป็นอย่างดี 

อีกทั้ง สำนักงานฯ ได้จัดเตรียมหนังสือคู่มือและเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ในรูปแบบ e-Book / e-Form / QR Code / Infographic และมีการบรรจุข้อมูลไว้ในแฟลชไดร์ฟสำหรับมอบให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่มารายงานตัว พร้อมทั้งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรด้วยแล้ว

2. ด้านสถานที่ สำนักงานฯ ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่สำหรับการรับรายงานตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การจัดสถานที่สำหรับผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนในการรายงานข่าว ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานฯ โดยกำหนดให้ใช้พื้นที่บริเวณ ชั้น B1 เป็นสถานที่รับรายงานตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 และข้อมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจะจัดทำทั้ง Onsite และ Online โดยเผยแพร่เป็นการทั่วไปด้วย

3. ด้านสื่อประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำนักงานฯ ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อรองรับและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ การจัดเตรียมระบบ e-Form สำหรับการรับรายงานตัว การจัดทำระบบแสดงผลภาพและข้อมูลการมารายงานตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งการติดตั้ง Application และระบบต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งได้จัดเตรียมจอแสดงผลรายงานผลการมารายงานตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ Real time

4. ด้านการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยสำนักงานฯ ได้เตรียมโครงการสัมมนาเรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับการสนับสนุนการดำเนินงานและการให้บริการแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการด้านต่าง ๆ ของสำนักงานฯ สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน การยื่นบัญชีทรัพย์สิน และระเบียบต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควรทราบและปฏิบัติ

5. ด้านการเตรียมการทูลเกล้าฯ ถวายร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา (ครั้งแรก) ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือมายังสำนักงานฯ เพื่อขอให้ส่งข้อมูลประกอบเรื่องเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา (ครั้งแรก) โดยได้แจ้งว่า เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้ใดได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มาแสดงตน ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจำนวนพอสมควรแล้ว เช่น ประมาณ 300 คน ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ทยอยแจ้งจำนวนและรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาแสดงตนให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วน จนกว่าจะครบจำนวน 475 คน และ 500 คน เพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบการทูลเกล้าฯ ถวายร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา (ครั้งแรก) ต่อไป ซึ่งสำนักงานฯ ได้เตรียมความพร้อมในการจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการทูลเกล้าฯ แล้ว

นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังได้เตรียมความพร้อมด้านการจัดพิธีเปิดประชุมรัฐสภา โดยได้ตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีเปิดประชุมรัฐสภา เพื่อดำเนินการดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อรับผิดชอบภารกิจต่าง ๆ จำนวน 3 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมการด้านสถานที่ การรักษาความปลอดภัย ปฐมพยาบาลและการจราจร 2) คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและการประชาสัมพันธ์ และ 3) คณะอนุกรรมการด้านการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ กระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ จะเกิดขึ้นหลังจากที่ กกต. ได้มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ครบร้อยละ 95 และจนครบจำนวน โดยในเรื่องของระบบภายในนั้นขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเกือบเต็มร้อยแล้ว แต่ในด้านกายภาพในเรื่องของสถานที่นั้นคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับระยะเวลาที่ กกต. จะประกาศรับรอง โดยเราได้ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด 

สำหรับในเรื่องของการเตรียมการนั้น ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจกับบุคลากรในเรื่องของระบบและขั้นตอนต่าง ๆ การเตรียมจัดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก หลังจากมีพิธีเปิดประชุมรัฐสภาแล้ว เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยจะเชิญผู้ที่อาวุโสสูงสุดคือ พล.ต.ต.วิโรจน์ เปาอินทร์ ว่าที่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นประธานสภาฯ ชั่วคราว 

อย่างไรก็ตาม ในการจัดพิธีเปิดประชุมรัฐสภานั้นเป็นครั้งแรกของอาคารรัฐสภาแห่งนี้ โดยสำนักงานฯ จะต้องรอทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมตรีประสานไปยังสำนักพระราชวัง และเราต้องรอหมายกำหนดการจากสำนักพระราชวังว่าจะต้องดำเนินการอะไร อย่างไร โดยเรื่องภายในนั้นต้องเตรียมความพร้อมทั้งหมด ซึ่งผู้ที่จะมาเข้าร่วมในพิธีเปิดประชุมรัฐสภานั้น ตามแบบแผนประเพณีที่เคยดำเนินการประมาณ 1,000 คน โดยต้องเตรียมซักซ้อมในทุกบริบทและทุกองคาพยพ

จากนั้น พรพิศ เพชรเจริญ ได้นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการจัดเตรียมสถานที่รับรายงานตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยฉากหลังจะมีตัวอักษรที่เป็นภาษาชวเลข ความว่า “ยินดีต้อนรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26” เพราะต้องการสะท้อนความเป็นสภาผู้แทนราษฎรของรัฐสภาที่ยังคงใช้ชวเลขอยู่และเป็นแห่งเดียวในประเทศ รวมทั้งสถานที่สำหรับผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนในการรายงานข่าว จุดถ่ายภาพ จอแสดงผลรายงานผลการมารายงานตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ Real time และห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More