พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

สภานักศึกษา มธ. แถลงกรณี ‘หยก’เรียกร้องโรงเรียนเคารพสิทธิเหนือร่างกาย

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์กรเครือข่ายกว่า 50 องค์กร ขอเเถลงการณ์เรียกร้องให้สถานศึกษาเคารพสิทธิ เเละ เสรีภาพเหนือร่างกาย

18 มิถุนายน สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์กรเครือข่ายกว่า 50 องค์กร เเถลงการณ์เรียกร้องให้สถานศึกษาเคารพสิทธิ เเละ เสรีภาพเหนือร่างกาย ระบุว่า

จากกรณีการเรียกร้องให้สถานศึกษาเคารพสิทธิเสรีภาพเหนือร่างกาย โดยให้สามารถแต่งกาย ด้วยชุดไปรเวท หรือทําทรงผมใด ๆ เข้าเรียนในสถานศึกษาได้ ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เป็นเหตุให้เกิดกระแส ทางสังคมอย่างหลากหลายถึงความเหมาะสม จนไปถึงการตัดสินว่าการอารยะขัดขืนโดยไม่สวมเครื่องแบบ และการย้อมสีผมเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวสุดโต่ง

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์กรนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ทั้งสิ้นจํานวน 50 องค์กร ได้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอยึดมั่นในหลักการสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล สนับสนุนให้นักเรียน จากทุกโรงเรียน ตลอดจนนิสิตนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัย สามารถเลือกเครื่องแต่งกายรวมไปถึงทรงผมเข้าเรียน ได้อย่างเสรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 28 วรรคแรก บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ และเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อที่ 3 ความว่า บุคคลมีสิทธิ ในการดํารงชีวิตในเสรีธรรมและในความมั่นคงแห่งร่างกาย และไม่ควรมีกฎระเบียบ วินัย หรือจารีตใดอยู่เหนือสอง หลักการนี้

ดังนั้น สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์กรนักเรียน นิสิตและนักศึกษา ทั้งสิ้นจํานวน 50 องค์กร ขอเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตลอดจน สถานศึกษาทุกแห่งแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษา โดยเปิดกว้างให้สามารถแต่งกาย ด้วยชุดไปรเวทเข้าเรียนในสถานศึกษา และเเก้ไขกฎระเบียบของสถานศึกษาให้ปราศจากการบังคับเกี่ยวกับ การทําผม อาทิ ความยาว ทรงผม หรือสีผม โดยอยู่บนหลักการของการเคารพสิทธิเสรีภาพในทุกมิติ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเเห่งการที่ไม่มีใครต้องถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ ให้เกิดพื้นที่แห่งการแสดงออกอย่างหลากหลาย และ สร้างความตระหนักรู้ถึงการเคารพอัตลักษณ์อันแตกต่างของผู้อื่นต่อไป อันเป็นสิ่งที่สถานศึกษาควรบ่มเพาะ มากกว่าการปลูกฝังวินัยและจารีตอย่างที่เป็นมา

ท้ายที่สุดนี้ การเรียกร้องให้สถานศึกษาเคารพสิทธิเสรีภาพเหนือร่างกายของเราอยู่บนหลักการที่ว่าทุกคน ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของตนเอง หากสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานเช่นนี้ยังไม่ได้รับการรับรอง จากสถานศึกษาซึ่งเป็นสถาบันสําคัญในการสร้างพลเมืองของประเทศ เราก็มิอาจวางใจว่าการละเมิดสิทธิเสรีภาพ อื่น ๆ จะไม่เกิดขึ้น และความเป็นประชาธิปไตยอันเป็นหลักการสําคัญที่สุดของประเทศนี้ก็จะไม่มั่นคง

ความอันตรายที่สุดของสังคมไทยเวลานี้ หาใช่รัฐที่สามานย์ฉ้อฉล หากแต่เป็นคนบางพวกที่ติดกับดักตนเอง 

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ด้วยความปรารถนาถึงเสรีภาพที่ไม่ทําให้เดือดร้อน จากเครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

1. นักเรียนเลว

2. บอดินไม่อินเผด็จการ

3. เกียมพัฒนาประชาธิปไตย

4. เกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการ

5. สหภาพนักเรียนขอนแก่น

6. รอวอไม่ขอเผด็จการ

7. Debmocracy

8. สวที่อยู่ข้างประชาธิปไตย

9. แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม 

10. ทะลุวัง

11. กอผือรื้อเผด็จการ

12. กลุ่มคบเพลิง

13. เครือข่ายผู้รักประชาธิปไตยแพร่

14. กลุ่ม Move High

15. กระบี่ไม่ทน

16. สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17. สภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

18. องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

19. องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

20. องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

21. องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22. สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

23. สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24. สโมสรนักศึกษาสาขาการเมือง และการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25. คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

26. คณะกรรมการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

27. คณะกรรมการนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

28. คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

29. คณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

30. คณะกรรมการนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

31. คณะกรรมการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

32. คณะกรรมการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

33. คณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

34. คณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

35. คณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

36.คณะกรรมการนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

37. คณะกรรมการนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

38. พรรคโดมปฏิวัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

39. พรรคคนกันเอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

40. พรรคทํามัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

41. พรรคเคียงคู่โดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

42. พรรคเพื่อเพื่อน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

43. พรรค TPC Awaken มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

44. พรรคกิจประชา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

45. พรรคร่วมใจจันทน์กะพ้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

46. พรรคปฏิวัติมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

47. พรรคอาทิตย์ใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

48. พรรครังสิตปฏิวัติ มหาวิทยาลัยรังสิต

49. พรรคจุฬาสามัญชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

50. Campaigners who hate paperwork

S__2048020_0.jpgS__2048022_0.jpgS__2048023_0.jpgS__2048024_0.jpg

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More