พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

มติเอกฉันท์ “วันนอร์” นั่งประธานสภาผู้แทนราษฎร

วันนี้ (4 ก.ค.2566) เริ่มแล้ว! ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 โดยมีวาระพิจารณาเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยนายวิโรจน์ เปาอินทร์ ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว 

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกล ลุกขึ้นเสนอชื่อ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชาติ เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร เพียงชื่อเดียว โดยไม่มีผู้เสนอชื่ออื่นมาแข่งขัน ตามข้อบังคับจึงกำหนดให้นายวันมูฮัมหมัดนอ ได้รับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยไม่ต้องมีการลงมติ

จากนั้น นายวันมูหะมัดนอร์ ได้ลุกขึ้นกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ โดยระบุว่า

“ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกที่เสนอชื่อผมทำหน้าที่ประธานสภาในครั้งนี้ และถ้าผมได้รับความไว้วางใจจากท่านทั้งหลายให้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาฯ ในครั้งนี้ ผมขอยืนยันกับท่านทั้งหลายทุกท่านว่า

1. ในประการแรก ผมจะทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมือง และจะน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้กับสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 26 เมื่อวานนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพวกเราต่อไป

2. ผมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสุจริตติดตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและข้อบังคับของสภาทุกประการ

3. ผมจะกำหนดแนวทางร่วมกันกับผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาทั้ง 2 ท่าน ในการพิจารณาร่างกฎหมาย ญัตติกระทู้ถาม อย่างเป็นระบบเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ แล้วเพื่อประโยชน์ของประชาชน

4. ผมจะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกคณะทั่วไปแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อน ประชาชนของเราในทุกกรณี

5. ผมจะร่วมกับพวกเราเพื่อดำเนินการนโยบายทางด้านการต่างประเทศของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือในงานระบอบรัฐสภาเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายนิติบัญญัติ

6. ผมจะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลงานของสถาบันพระปกเกล้าให้มีประสิทธิภาพ ในการส่งเสริมงานของฝ่ายนิติบัญญัติ รวมทั้งจะสนับสนุนให้สถานีโทรทัศน์ของรัฐสภา สถานีวิทยุของรัฐสภา ไปสถานีของประชาชน เพื่อจะส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในทุกภาคส่วน ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป”

ซึ่งตามข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. 2562 ข้อที่ 6 การเลือกประธานสภาฯ สมาชิก แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกได้หนึ่งชื่อ การเสนอนั้นต้องมีจำนวนสมาชิกรับรอง ไม่น้อยกว่า 20 คน

ต่อมานายวันมูหะมัดนอร์ ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม

ทั้งนี้มีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว ทำให้ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาฯ

“ปดิพัทธ์-วิทยา” ชิงรองประธานสภาฯ คนที่ 1

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการเพื่อไทย เสนอนายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.จังหวัดพิษณุโลก พรรคก้าวไกล เป็นรองประธานสภาฯ คนที่ 1 ขณะที่นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เสนอนายวิทยา แก้วภราดัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็นรองประธานสภาฯ คนที่ 1 โดยการลงคะแนนลับจะเป็นวิธีการเขียนชื่อบุคคลที่เลือกลงบัตร

นายปดิพัทธ์ กล่าวขอบคุณบอกว่าเป็นเกียรติและได้รับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่ได้สนับสนุนองค์กรนิติบัญญัติ และสนับสนุนประธานสภาฯ ตั้งใจนำเสนอให้สภาฯ พิจารณาทำให้ประชาชนกลับมามั่นใจสภาฯ ให้กฎหมายทุกฉบับได้นับการพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้สภาฯ กลับมามีตัวตนและศักดิ์ศรี ไม่อยู่ใต้อาณัติของฝ่ายบริหาร

ปดิพัทธ์ สันติภาดา

ปดิพัทธ์ สันติภาดา

จากที่ดูภารกิจสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ให้เป็น “สมาร์ทพาลิเมนท์” ยกระดับกระบวนการนิติบัญญัติให้มีมาตรฐานสากล ให้มีความเชื่อมั่นและความร่วมมือระหว่างประเทศ และกระบวนการพิจารณากฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

โดยวางเป้าหมายในการทำหน้าที่ใช้ 4 ปี วางตัวให้เป็นกลางอย่างดีที่สุด และใช้ทุกความสามารถที่จะพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงเป็นระบบราชการที่ทันสมัย ตอบสนองประชาชนและตอบสนองการทำงานของสมาชิก ก่อนจะขอความไว้วางใจจากสมาชิก ที่จะได้เห็นจากการร่วมงานกัน คิดว่าจะได้ประจักษ์เห็นความเป็นกลางความตั้งใจที่ยกระดับองคาพยพรัฐสภาให้ดีขึ้น ขอความไว้วางใจทำหน้าที่ โดยมีความมั่นใจและขอสัญญาจะสนับสนุนการทำงานของประธานให้ดีที่สุด ให้บริการสมาชิกเท่าเทียมปราศจากอคติ ทำทุกวิถีทางให้รัฐสภาสง่างามและมีประสิทธิภาพ

ขณะที่นายวิทยา แก้วภราดัย แสดง วิสัยทัศน์ ชี้ว่าหลักการทำหน้าที่ของประมุขฝ่ายนิติบัญญัติคือ ความเป็นกลางและรักษาองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ ให้เป็นสภาฯ ที่ทรงเกียรติและศักดิ์สิทธิ์พอในการออกกติกากฎหมายให้บ้านเมือง เชื่อมั่น หากได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งรองประธานสภา พร้อมที่จะปฏิบัติตามแนวนโยบายของประธานสภา และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเป็นกลาง ด้วยความเสมอภาคกับเพื่อนสมาชิกในสภา และมั่นใจว่าจะสามารถรักษาเกียรติภูมิและหน้าตาของสภาฯให้เป็นที่เชื่อมั่นเชื่อถือของประชาชน แม้บางช่วงประชาชนจะขาดความเชื่อมั่นกับสภาพที่ไร้ระเบียบวินัย เบื้องต้นเราจะต้องช่วยกันให้สภาฯกลับมามีเกียรติภูมิอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ก่อนลงคะแนนลับ สมาชิกได้หารือเรื่องการลงคะแนนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อความถูกต้องตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

 

รังสิมันต์ โรม

รังสิมันต์ โรม

ติดตามถ่ายทอดสดประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ได้ที่โทรทัศน์รัฐสภา ช่อง10 วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อมกัน 14 เครือข่ายทุกภูมิภาค และ AM 1071 KHz Application และ YouTube : TPchannel
เว็บไซต์ tpchannel.org
Facebook สถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
Youtube สถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
และ Facebook ThaiPBS

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ปิดขั้นตอนเลือก ประธานสภาฯ วันนี้ “วิโรจน์” นั่งประธานชั่วคราว

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More