พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ติดตามถ่ายทอดสด ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โหวตเลือกประธานสภาฯ วันนี้

วันนี้ (4 ก.ค.2566) เปิดประชุมเพื่อเลือกประธาน และรองประธาน 2 คน โดยการประชุมจะเริ่มขึ้นในเวลา 09.30 น. ในการประชุม ที่ประชุมจะให้ ส.ส. ที่มีความอาวุโสสูงสุด ทำหน้าที่ประธานชั่วคราวของที่ประชุม ซึ่งบุคคลที่จะทำหน้าที่ คือ นายวิโรจน์ เปาอินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อายุ 89 ปี 

อ่านข่าว : เปิดประวัติ “วิโรจน์ เปาอินทร์” ส.ส.อาวุโสสูงสุด ว่าที่ ปธ.สภาฯ ชั่วคราว

ขั้นตอนการเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ตามข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ. 2562 ข้อที่ 6 การเลือกประธานสภาฯ สมาชิก แต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกได้หนึ่งชื่อ การเสนอนั้นต้องมีจำนวนสมาชิกรับรอง ไม่น้อยกว่า 20 คน

ให้ผู้ถูกเสนอชื่อ ตามวรรคหนึ่งกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการที่จะดำรงตำแหน่งต่อที่ประชุมภายในระยะเวลาที่ประธานกำหนด โดยไม่มีการอภิปราย

ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีการเสนอชื่อหลายชื่อ ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ และ ให้ประธานประกาศชื่อผู้ได้รับเลือกต่อที่ประชุม

จากนั้น ดำเนินการตามข้อบังคับฯหมวด 1 ข้อ 7 ในกรณีที่สภามีมติให้มีรองประธานสภาสองคน ให้เลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกรองประธานสภาคนที่สอง

ข้อบังคับฯ หมวด 1 ข้อ 8 เมื่อเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ได้แล้ว ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งต่อไป เมื่อพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ แล้ว ให้เลขาธิการ ส่งสำเนาประกาศพระบรมราชโองการไปยังวุฒิสภาเพื่อทราบด้วย

ขั้นตอนเลือกประธานสภาฯ

ขั้นตอนเลือกประธานสภาฯ

สำหรับกระบวนการขั้นตอนการลงคะแนนลับ  

  • คัดเลือกกรรมการตรวจนับคะแนน
  • ส.ส. ลงคะแนน โดยเข้าคูหาครั้งละ 20 คน เรียงตามตัวอักษรโดยไม่มีการประกาศรายชื่อ
  • ส.ส.เขียนชื่อบุคคลที่เลือกลงในกระดาษ นำใส่ซองสีน้ำตาล
  • นำซองหย่อนลงในกล่องใส
  • ตรวจนับคะแนน โดยผลคะแนนจะขึ้นผลหน้าจอทันที
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกให้เป็นประธานสภาฯ
  • นำบัตรที่ลงคะแนนไปทำลาย

อำนาจหน้าที่ประธานสภาฯ

อำนาจหน้าที่ประธานสภาฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

“วันนอร์” ตอบที่แรก ยินดีทำหน้าที่ “ประธานสภาฯ” เดินหน้าดัน “พิธา” นายกฯ

“ก้าวไกล-เพื่อไทย” ร่วมแถลงเสนอ “วันนอร์” ประธานสภาฯ

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More