พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กำหนดเขตอำนาจศาล รธน.สกัดป่วนวันชี้ชะตา “พิธา” ปมหุ้น

วันนี้ (18 ก.ค.2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ลงนามในประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องอาณาบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญ และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย มีรายละเอียดดังนี้

ด้วยศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 19 ก.ค.นี้ เวลา 09.30 น.ที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พิจารณาคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

อ่านข่าวเพิ่ม ด่วน! 19 ก.ค.ศาลรธน.รับถกคำร้องวินิจฉัยหุ้นสื่อ itv “พิธา”

พรุ่งนี้ (19 ก.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญ นัดถกคำร้องปมหุ้นสื่อ

พรุ่งนี้ (19 ก.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญ นัดถกคำร้องปมหุ้นสื่อ “พิธา”

ประกอบกับหน่วยงานทางความมั่นคงได้แจ้งต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญว่า จะมีสถานการณ์ที่มีสิ่งบอกเหตุหรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยและความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้น 

เพื่อให้กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 ประกอบข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 8 (8) ของข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2562 และข้อ 16 ของระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในที่ทำการศาล พ.ศ.2562 ประธานศาลรัฐธรรมนูญโดยความเห็นชอบของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง อาณาบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย”

ข้อ 2 กำหนดให้อาณาบริเวณหรือพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์) ตามแนวเขตแผนที่ท้ายประกาศนี้ เป็นพื้นที่ชั้นนอกในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในที่ทำการศาล พ.ศ.2562

บุคคลและยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ต้องผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยตามข้อ 13 วรรคสอง แห่งระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในที่ทำการศาล พ.ศ.2562

ข้อ 3 กำหนดให้พื้นที่ภายในที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ (อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์) และพื้นที่ที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดตามแนวเขตแผนที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นพื้นที่ควบคุมตามข้อ 14 แห่งระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในที่ทำการศาล พ.ศ.2562

กำหนดให้พื้นที่ภายในที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ (อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์) และพื้นที่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดตามแนวเขตแผนที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นพื้นที่ควบคุมตามข้อ 14 แห่งระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในที่ทำการศาล พ.ศ.2562

กำหนดเขตอำนาจศาลมีผลวันนี้ (18 ก.ค.) ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ถึงเที่ยงคืน 20 ก.ค.นี้

กำหนดเขตอำนาจศาลมีผลวันนี้ (18 ก.ค.) ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ถึงเที่ยงคืน 20 ก.ค.นี้

ห้ามผู้ใดเข้ามาในพื้นที่ควบคุม เว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มาปฏิบัติงาน หรือมาติดต่อราชการ และต้องผ่านการตรวจตัวบุคคลและสิ่งของที่นำมา ตามวิธีการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.นี้ เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 20 ก.ค.เวลา 24.00 น.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

จับกระแสการเมือง : วันที่ 18 ก.ค.2566 “เป้าหมาย” มีไว้พุ่งชน ใครแรง แซงเข้าวิน

สุดจัด “ชลน่าน” ส่ง”พิธา” นายกฯรอบ 2 เมินยกญัตติตีตก

กลุ่ม 24 มิถุนาฯ ชุมนุมค้าน ศาล รธน. พิจารณา “หุ้นสื่อพิธา”

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More