พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

มติ สส. 'ก้าวไกล' เล็งใช้กลไกรัฐสภาหาทางออกปมข้อบังคับห้ามเสนอชื่อนายกฯ ซ้ำ

มติที่ประชุม สส. ก้าวไกล เสนอใช้กลไกรัฐสภาหาทางออก ยื่นญัตติทบทวนมติรัฐสภาตีความข้อบังคับฯ ข้อ 41 ปลดล็อกเสนอนายกฯ ซ้ำได้

วันที่ 25 ก.ค. 2566 ในช่วงหนึ่งของการประชุม สส.พรรคก้าวไกล ได้หารือถึงแนวทางของพรรคต่อกรณีที่ที่ประชุมรัฐสภามีมติเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2566 ถึงการตีความข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี อยู่ภายใต้การกำกับของข้อบังคับฯ ข้อ 41 ประกอบข้อ 15

โดยเรื่องนี้มี สส. แสดงความเห็นหลายคน สรุปไปในทางเดียวกันว่า พรรคก้าวไกลเห็นสอดคล้องกับนักวิชาการด้านนิติศาสตร์จำนวนมากที่ได้แสดงไว้ก่อนหน้านี้ ว่ามติรัฐสภาดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญ และสภาฯ สามารถแก้ไขได้เอง ไม่จำเป็นต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด เพราะเท่ากับทำให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาแทรกแซงการวินิจฉัยตีความของรัฐสภา หรือมีอำนาจเหนือสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 

ดังนั้น พรรคก้าวไกลเห็นว่ากรณีนี้สามารถใช้กลไกสภาฯ ในการหาทางออก ผ่านการยื่นญัตติให้รัฐสภาทบทวนมติที่เคยมีไปแล้ว โดย สส. พรรคก้าวไกลจะดำเนินการในการประชุมรัฐสภาครั้งถัดไป ทั้งนี้ หากที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นชอบกับญัตติที่พรรคก้าวไกลเสนอ จะเป็นการปลดล็อกความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น ทำให้การเสนอนายกฯ ไม่ต้องผูกพันกับมติเดิมของที่ประชุมอีกต่อไป สามารถเสนอบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกฯ ซ้ำได้

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More