พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ส่องทำเนียบเสนาบดี “กลาโหม” 4 พลเรือน 59 นายพล

ท่ามกลางความไม่ชัดเจนว่า “สุทิน คลังแสง” จะได้นั่งเก้าอี้ “รมว.กลาโหม” หรือไม่ หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนพลิกโผในนาทีสุดท้าย ในรัฐบาลเพื่อไทย ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของไทย

ไทยพีบีเอสออนไลน์  พาย้อนหลังไปเปิดตำนานกระทรวงปืนใหญ่ ตั้งแต่ช่วงระหว่าง พ.ศ.2325 ถึงปัจจุบันปี 2566 

กระทรวงกลาโหม ตั้งอยู่ที่แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตรงข้ามวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เดิมเป็นโรงช้าง โรงม้า และโรงสีข้าวของทหาร ในสมัยรัชกาลที่ 5 จอมพล เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) ได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตสร้างเป็นโรงทหารถาวรขึ้น ต่อมาจึงจัดตั้งเป็นกระทรวงกลาโหม

สำหรับรายนามสมุหพระกลาโหม รายนาม “เสนาบดีกระทรวงกลาโหม” – ” รมว.กลาโหม” ของไทย  ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน มีรายชื่อบันทึกอยู่ 63 คน โดยเป็นทหาร 59 คน และ พลเรือน 4 คน ดังนี้ 

(อ้างอิงข้อมูล : กระทรวงกลาโหม)

สมุหพระกลาโหม (พ.ศ. 2325 – พ.ศ. 2437)

1. เจ้าพระยามหาเสนา (ปลี) ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2325 – 2336

2. เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2336 – 2348

3. เจ้าพระยามหาเสนา (ปิ่น) ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2348 – 2352

4. เจ้าพระยามหาเสนา (บุญมา) ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2352 

5. เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ (แสง วงศาโรจน์) ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2352 

6. เจ้าพระยาอัครมหาเสนา (สังข์) ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2365 – 2367 

7. เจ้าพระยามหาเสนา (น้อย) ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2367 – พ.ศ. 2373

8. เจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2373 – เม.ย.2398

9. เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2398 – 2412

10. เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2412 – ต.ค.2431

11. เจ้าพระยาพลเทพ (พุ่ม ศรีไชยันต์) ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2431 – 2437

อ่านข่าว : เช็ก! รายชื่อโผ ครม.เศรษฐา 1 “สุทิน” รมว.กลาโหม

เสนาบดีกระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2437 – พ.ศ. 2475)

12. พลเอก สมเด็จพระเจ้า บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา นริศรานุวัติวงศ์ ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2437 – 2442

13. พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2442 – 7 ส.ค.2444

14. จอมพล สมเด็จพระราช นิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้า กรมหลวงภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2444 – 2453

15. จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง นครไชยศรีสุรเดช ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2453 – 4 ก.พ.2456

16. นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล) ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2456 – 26 ส.ค.2464

17. นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2464 – 2469

18. จอมพลสมเด็จพระเจ้า บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนคร สวรรค์วรพินิต ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2469 – 2471

19. พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2471 – 2474

20.พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร ช่วงระหว่าง พ.ศ.2474 – 2475

21.นายพลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน) ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2475 – 2475

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2475 – ปัจจุบัน)

ลำดับ 22.พลตรี พระยาประเสริฐสงคราม เสนาบดีกระทรวงกลาโหม 29 มิ.ย.2476 – 11 ส.ค. 2476 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2476 –  2477 

23. จอมพล ป.พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 3 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2481 – 2487 และ พ.ศ. 2491 – 2500 และยังเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

24. พลเอก มังกร พรหมโยธี ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2484 – ธ.ค.2484

25. พลโท หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต) ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2486 – 2487

26. พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน ร.น. ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2487 – 2488

27. พลโท ชิต มั่นศิลป สินาดโยธารักษ์ ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2488 -2489

28. พลโท จิร วิชิตสงคราม ช่วงระหว่าง พ.ศ.2488 – 2490 

29. พลโท หลวงชาตินักรบ (ศุข ขาตินักรบ) ช่วงระหว่าง พ.ศ.2490 – 2491 

30. จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ช่วงระหว่าง มี.ค.2500 – ก.ย.2500 

31. จอมพล ถนอม กิตติขจร ช่วงระหว่าง พ.ศ. ก.ย.2500 – ต.ค.2516 

32. พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ ช่วงระหว่าง พ.ศ.2516-2517  

33. พลเอก ครวญ สุทธานินทร์ ช่วงระหว่าง พ.ศ.2517- ก.พ.2518 

34. พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2518 – 2519 

35. พลเอก กฤษณ์ สีวะรา ช่วงระหว่าง พ.ศ.2519 – เม.ย.2519

36. พลเอก ทวิช เสมีย์วงศ์ ณ อยุธยา ช่วงระหว่าง พ.ศ.2519- ส.ค.2519

37. หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช ช่วงระหว่าง 2519 – ต.ค.2519

38. พลรือเอก สงัด ชลออยู่ ร.น. ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2519 – ต.ค.2520

39. พลเอก เล็ก แนวมาลี ช่วงระหว่าง พ.ศ.2520 – 2521

40. พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2521 – 2522

41.พลเอก เปรม ติญสูลานนท์ ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2522 – ส.ค.2529

42. พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ ช่วงระหว่าง พ.ศ.2529 – ส.ค.2531

43. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2531 – 2534

44. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2533 – 2540 

45. พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณะจันทร์ ร.น. ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2534 – 2535

46. พลเอก สุจินดา คราประยูร ช่วงระหว่าง พ.ศ.2535 – พ.ค.2535

47. พลเอก บรรจบ บุนนาค ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2535 – ก.ย.2535

48. พลเอก วิจิตร สุขมาก ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2535 – ก.ค.2537  

49. นาย ชวน หลีกภัย ช่วงระหว่าง พ.ศ.2540 – 2544 
 
50. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ช่วงระหว่าง พ.ศ.2544 – 2545
 
51. พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2545 – มี.ค.2547
  
52. พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ช่วงระหว่าง พ.ศ.2547 –  ต.ค.2547

53. พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันทน์ ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2547 – มี.ค.2548 

54. พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ช่วงระหว่าง พ.ศ.2548 – ต.ค.2548
 
55. พลเอก บุญรอด สมทัศน์ ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2549 – ก.พ.2551
 
56. นายสมัคร สุนทรเวช ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2551- ก.ย.2551

57. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2551 –  ธ.ค.2551
 
58. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2551 – 2554

59. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2554 – 2555
 
60. พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2555- 2556
 
61. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2547

62. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ช่วงระหว่าง พ.ศ.  2547 – 2562
 
63. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน 

64. “ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน รอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่”

สำหรับลำดับต่อจากนี้ใครจะได้นั่งเก้าอี้ “รมว.กลาโหม” ยังคงต้องติดตามโดยโผล่าสุดอัปเดตวันนี้ (29 ส.ค.) มีชื่อ นายสุทิน คลังแสง ขณะที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของไทย ยังไม่ตอบ จะเป็นพลเรือน หรือทหาร 

อ่านข่าวอื่น ๆ 

อำลา 9 ปี “ประยุทธ์” แชะภาพครม.-แม่บ้าน-จนท.นัดสุดท้าย

รองปลัด ยธ.เผย “ทักษิณ” ยังไม่ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษ

“แพทองธาร” ห่วงโรคหัวใจ “ทักษิณ” ยันไม่ได้ขอย้ายไป รพ.เอกชน

เปิดคุณสมบัติ รมต. “พิชิต ชื่นบาน” เสนาฯ เพื่อไทยได้ดีเพราะพี่ดัน

“เศรษฐา” นัดกินข้าวพรรคร่วม คาดหารือ “ครม.เศรษฐา 1”

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More