พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 514 นาย

วันนี้ (30 ส.ค.2566) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศทหารชั้นนายพล โดยมีรายละเอียดความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพล วาระตุลาคม 2566 ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 514 นาย เช่น

พลโท ร่มเกล้า ปั้นดี เป็น พลเอก
พลโท กันตพจน์ เศรษฐารัศมี เป็น พลเอก
พลโท พิสิษฐ์ นพเมือง เป็น พลเอก
พลโท พนม ฉายาวัฒน์ เป็น พลเอก
พลโท กัมปนาท บัวชุม เป็น พลเอก
พลโท สุรศักดิ์ วรรณสมบูรณ์ เป็น พลเอก
พลโท ยุทธเกียรติ ล้วนไพรินทร์ เป็น พลเอก
พลโท ณรัฐ โพธิแพทย์ เป็น พลเอก
พลโท เดชนิธิศ เหลืองงามขำ เป็น พลเอก
พลโท กิติ นิมิหุต เป็น พลเอก
พลโท คมิก ไม่เศร้า เป็น พลเอก
พลโท ชิติพัทธ์ บุญช่วย เป็น พลเอก
พลโท นันทวี ณ สงขลา เป็น พลเอก
พลโท ประสิทธิ์ สุขวงศ์ เป็น พลเอก
พลโท ภูวดล ศรีพูล เป็น พลเอก
พลโท เลิศฤทธิ์ ช่องวารินทร์ เป็น พลเอก
พลโท หาญณรงค์ จันใด เป็น พลเอก
พลโท สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา เป็น พลเอก
พลโท วรวุฒิ วุฒิศิริ เป็น พลเอก
พลโท สมชัย มาลินันท์ เป็น พลเอก
พลโท ธีระยุทธ จินหิรัญ เป็น พลเอก
พลโท มนัส จันดี เป็น พลเอก
พลโท ชาตรี กาญจนประโชติ เป็น พลเอก
พลโท ทัฬห์ บุญเฉลย เป็น พลเอก
พลโท อนุชา ยันตรปกรณ์ เป็น พลเอก
พลโท คัมภีร์ พงษ์วิชัย เป็น พลเอก
พลโท นที วงศ์อิศเรศ เป็น พลเอก
พลโท นักรบ บุญบัวทอง เป็น พลเอก
พลโท เจนสิทธิ์ คนศิลป์ เป็น พลเอก
พลโท ชัยพล นิยะสม เป็น พลเอก
พลโท ชุมโชค พลสมัคร เป็น พลเอก
พลโท นิพนธ์ พินสุวรรณ์ เป็น พลเอก
พลโท ศิริพงษ์ พุ่มพวง เป็น พลเอก
พลโท สมควร สาคร เป็น พลเอก
พลโท พนา แคล้วปลอดทุกข์ เป็น พลเอก
พลโท ณัฐวุฒิ นาคะนคร เป็น พลเอก
พลโท นิรันดร ศรีคชา เป็น พลเอก
พลโท สวราชย์ แสงผล เป็น พลเอก
พลโท วสุ เจียมสุข เป็น พลเอก
พลโท เทวมิตร พลภักดี เป็น พลเอก
พลโท จิรัฎฐ์ สุตาสุข เป็น พลเอก
พลโท อุทิศ อนันตนานนท์ เป็น พลเอก
พลโท วิมล คำอิ่ม เป็น พลเอก
พลโท นพนันต์ ชั้นประดับ เป็น พลเอก
พลโท ธัญสิทธิ์ กิตติ์เดชารัศมิ์ เป็น พลเอก
พลโท วิภูษณะ คล้ายมณี เป็น พลเอก
พลโท เอกรัตน์ ช้างแก้ว เป็น พลเอก
พลโท ดิฐพงษ์ เจริญวงศ์ เป็น พลเอก
พลเรือโท สุเทพ ปุจฉาการ เป็น พลเรือเอก
พลเรือโท สุรพงศ์ เจริญวัฒนสุข เป็น พลเรือเอก
พลเรือโท ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน เป็น พลเรือเอก
พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด เป็น พลเรือเอก
พลเรือโท พิเศษ ขันแข็ง เป็น พลเรือเอก
พลเรือโท จิรพล ว่องวิทย์ เป็น พลเรือเอก
พลเรือโท ประวิณ จิตตินันทน์ เป็น พลเรือเอก
พลเรือโท ศิริชัย กาญจนบดี เป็น พลเรือเอก
พลเรือโท เกรียง ชุณหชาติ เป็น พลเรือเอก
พลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว เป็น พลเรือเอก
พลเรือโท สิทธิชัย ต่างใจ เป็น พลเรือเอก
พลเรือโท จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ เป็น พลเรือเอก
พลเรือโท สุทิน หลายเจริญ เป็น พลเรือเอก
พลอากาศโท นพดล เพราเพริศภิรมย์ เป็น พลอากาศเอก
พลอากาศโท นิพัทธ เล็กขาว เป็น พลอากาศเอก
พลอากาศโท ภูมิใจ เลขสุนทรากร เป็น พลอากาศเอก
พลอากาศโท วิเชียร เรืองพระยา เป็น พลอากาศเอก
พลอากาศโท เสกสรร คันธา เป็น พลอากาศเอก
พลอากาศโท ฐากูร นาครทรรพ เป็น พลอากาศเอก
พลอากาศโท ธรรมนาย สุขแสง เป็น พลอากาศเอก
พลอากาศโท พิบูลย์ วรวรรณปรีชา เป็น พลอากาศเอก
พลอากาศโท มนัท ชวนะประยูร เป็น พลอากาศเอก
พลอากาศโท วิทยา เหลืองเดชานุรักษ์ เป็น พลอากาศเอก
พลอากาศโท เวช สุวรรณเวียง เป็น พลอากาศเอก
พลอากาศโท ไวพจน์ เกิงฝาก เป็น พลอากาศเอก
พลอากาศโท อดิศร อุณหเลขกะ เป็น พลอากาศเอก

อ่านรายชื่อเพิ่มเติม พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 514 นาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566 เป็นต้นไป

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More