พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คณะรัฐมนตรี “เศรษฐา” นายกฯ ควบ “รมว.คลัง”

วันที่ (2 ก.ย.66) เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 22 ส.ค.พุทธศักราช 2566 แล้วนั้น

อ่านข่าว เช็ก! รายชื่อโผ ครม.เศรษฐา 1 “สุทิน” รมว.กลาโหม 

บัดนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.ย.2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ เศรษฐา ทวีสิน รายนามคณะรัฐมนตรี มีรายชื่อดังต่อไปนี้   

นายกรัฐมนตรี 

นายเศรษฐา ทวีสิน 

รองนายกรัฐมนตรี

– นายภูมิธรรม เวชยชัย และ รมว.พาณิชย์

– นายปานปรีย์ พหิทธานุกร และ รมว.ต่างประเทศ

– นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

– นายอนุทิน ชาญวีรกูล และ รมว.มหาดไทย

– นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค และ รมว.พลังงาน

– พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ และ รมว.ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รมต.ประจำสำนักนายกฯ

-นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด

กระทรวงยุติธรรม

-พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.กระทรวงยุติธรรม 

กระทรวงพาณิชย์

– นายภูมิธรรม เวชยชัย รมว.กระทรวงพาณิชย์

– นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงกลาโหม

-นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม 

กระทรวงสาธารณสุข

– นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.กระทรวงสาธารณสุข

– นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการต่างประเทศ

-นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รมว.กระทรวงการต่างประเทศ 

-นายจักรพงษ์ แสงมณี รมช.กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงพลังงาน

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.กระทรวงพลังงาน

กระทรวงการคลัง

– นายเศรษฐา ทวีสิน รมว.กระทรวงการคลัง

– นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.กระทรวงการคลัง

– นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.กระทรวงการคลัง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

– น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

– นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

– น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

– ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

– นายอนุชา นาคาศัย รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

– นายไชยา พรหมา รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงคมนาคม

– นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.กระทรวงคมนาคม

– นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.กระทรวงคมนาคม

– นางมนพร เจริญศรี รมช.กระทรวงคมนาคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

– นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รมว.กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงมหาดไทย

– นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.กระทรวงมหาดไทย

– นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.กระทรวงมหาดไทย

– นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงมหาดไทย

– นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงแรงงาน

– นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

– นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ

– พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

– สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงอุตสาหกรรม

น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว. กระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 เช็ก! รายชื่อโผ ครม.เศรษฐา 1 “สุทิน” รมว.กลาโหม  

เปิดโผ ครม. “เศรษฐา 1” เพื่อไทย ครองกระทรวงสำคัญ – “อนุทิน” มท.1  

เปิด ครม. เศรษฐา 1 “พิชิต ชื่นบาน” นั่ง รมต.ประจำสำนักนายกฯ  

ส่อง 15 “เสนาบดีป้ายแดง” ครม.เศรษฐา 1  

ส่องอายุ ครม. “วัยเก๋า” เศรษฐา 1 เหล้าใหม่ ในขวดเดิม 

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More