พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'มหาดไทย' เพ็งเล็ง 16 มูลฐาน ขึ้นบัญชีรายชื่อกลุ่ม 'ผู้มีอิทธิพล'

อธิบดีกรมการปกครอง ขานรับนโยบาย ‘อนุทิน’ เรียกปลัดจังหวัดทั่วประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล

วันที่ 22 ก.ย. แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล เป็นประธานในการหารือ ร่วมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล  

ทั้งนี้ ตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ประเด็นการรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง และนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 โดยมีนโยบายด้านความมั่นคงภายใน และความปลอดภัยในทุกพื้นที่ของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายมุ่งเน้นการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล 

ตามที่รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อนุทิน ชาญวีรกูล ได้ให้นิยามของผู้มีอิทธิพลคือ “บุคคลผู้มีอำนาจ หรือมีเงิน หรือมีปัจจัยอื่นใด แล้วใช้อำนาจนั้น รังแกผู้อื่น ไม่เว้นแม้แต่ข้าราชการ” 

อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2739 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยสั่งการให้ปลัดจังหวัดสำรวจทำบัญชีรายชื่อผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ โดยการใช้ข้อมูลในรูปแบบ 16 มูลฐาน มาร่วมพิจารณา ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ได้แก่ 

1. กรณีนายทุนเงินกู้นอกระบบ 

2. การฮั้วประมูลงานราชการ

3. การหักหัวคิวรถรับจ้าง

4. ขูดรีดผู้ประกอบการ

5. การลักลอบกรณีหนีภาษี

6. บ่อนการพนันทั่วไป และรูปแบบพนันออนไลน์

7. การค้าประเวณี การค้ามนุษย์

8. การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

9. การล่อลวงให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ

10. แก็งต้มตุ๋นนักท่องเที่ยว

11. มือปืนรับจ้าง

12. รับจ้างทวงหนี้ โดยการใช้กำลังบังคับ

13. ลักลอบการค้าอาวุธสงคราม และปืนเถื่อน

14. การบุกรุกที่ดินสาธารณะ

15. เรียกรับผลประโยชน์ในที่สาธารณะ (ถนน)

16. ผู้มีอิทธิพลยาเสพติด 

ทั้งนี้ ในส่วนของพื้นที่เองขอให้เร่งดำเนินการ X-Ray รวมทั้งประสานการปฏิบัติบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ทั้ง ทหาร ตำรวจ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และขอให้ดำเนินการอย่างจริงจัง และเร่งด่วน เพื่อเป็นการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ให้ได้ตามนโยบายรัฐบาล

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More