พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เช็ครายชื่อ 'ครม.' แต่งตั้ง 'ขรก.การเมือง-ขรก.พลเรือน' ระดับสูงหลายตำแหน่ง

เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำวันที่ 26 ก.ย. ในวาระการแต่งตั้งโดยมีตำแหน่งที่น่าสนใจดังนี้

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ตำแหน่งว่าง และสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการ จำนวน 7 ราย ดังนี้

1. แต่งตั้ง อรรถพล เจริญชันษา อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ตำแหน่งว่าง)

2. แต่งตั้ง ปิ่นสักก์ สุรัสวดี ข้าราชการพลเรือนสามัญ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมควบคุมมลพิษ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (แทนนายอรรถพล)

3. แต่งตั้ง ปรีญาพร สุวรรณเกษ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมควบคุมมลพิษ (แทนนายปิ่นสักก์)

4. แต่งตั้ง อรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทรัพยากรธรณี ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ)

5. แต่งตั้ง พิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทรัพยากรธรณี (แทนนางอรนุช)

6. แต่งตั้ง สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แทนพิชิต)

7. แต่งตั้งพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (แทนสมศักดิ์)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารสูง)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เสนอแต่งตั้ง ฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารสูง) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (นักบริหารสูง) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร (สายงานบริหาร) ตำแหน่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี ภูมิธรรม เวชยชัย เสนอแต่งตั้ง สุพร ตรีนรินทร์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เลขาธิการ กปร.) 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร (สายงานบริหาร) ระดับสูง ตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (นักบริหาร ระดับสูง) กระทรวงยุติธรรม มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงบประมาณ เสนอการแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง) ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 2 ตำแหน่ง ดังนี้

1. กนกรัตน์ ขุนทอง ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง)

2. อภิชาต รัตนราศรี ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นักบริหารสูง)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงมหาดไทย)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 6 ราย ดังนี้

1. พรพิมล ธรรมสาร ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ทรงศักดิ์ ทองศรี)

2. ณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ชาดา ไทยเศรษฐ์)

3. สมชัย อัศวชัยโสภณ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เกรียง กัลป์ตินันท์)

4. วัฒนา ช่างเหลา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย [ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ทรงศักดิ์ ทองศรี

5. นิยม ช่างพินิจ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย [ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ชาดา ไทยเศรษฐ์

6.ศุภชัย นพขำ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เกรียง กัลป์ตินันท์

มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้

1. พล.ร.ท.นิกรม เพชรวีระกุล ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2.จิตรา หมีทอง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ คารม พลพรกลาง ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง บุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง จำนวน 10 ราย ดังนี้

1. ณหทัย ทิวไผ่งาม

2. วราวุธ ยันต์เจริญ

3. พล.อ.อ. สุรพล พุทธมนต์

4. วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ

5. กองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์

6. ภัณฑิล จงจิตรตระกูล

7. สิรภพ ดวงสอดศรี

8. พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ

9. สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ

10. รองศาสตราจารย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 8 ราย ดังนี้

1. ชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายภูมิธรรม เวชยชัย)

2. กิตติกร โลห์สุนทร ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)

3. ศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายปานปรีย์ พหิทธานุกร)

4. รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

5. นายยรรยง พวงราช ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย)

6. ศุภชัย ใจสมุทร ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

7. กฤช เอื้อวงศ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพวงเพ็ชร ขุนละเอียด)

8. สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพวงเพ็ชร ขุนละเอียด)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

24. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1) สมหญิง บัวบุตร ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมา)

2) คุณากร ปรีชาชนะชัย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมา))

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More