พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ศาลปกครองกลาง สั่ง 'กรมที่ดิน' ชดใช้ 'ธนาธร' 4.9 ล้าน ชี้ซื้อที่ดินราชบุรีโดยสุจริต

ศาลปกครองกลาง ชี้อธิบดีกรมที่ดินสั่งเพิกถอนน.ส.3.ก. ที่ราชบุรี ของธนาธรชอบแล้ว แต่นายอำเภอจอมบึง ออกน.ส.3.ก.ให้เจ้าของที่ดินเดิมไม่ชอบ ส่วนธนาธรซื้อต่อมาโดยสุจริต สั่ง กรมที่ดิน ชดใช้ 4.9 ล้าน ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ใน 60 วัน นับแต่คดีถึงที่สุด

วันที่ 27 กันยายน ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษายกฟ้อง กระทรวงมหาดไทย (มท.) อธิบดีกรมที่ดิน และปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณีที่มีคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ที่ 747/2565 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3.ก. เลขที่ 158 และเลขที่ 159 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 43 ไร่ 3 งาน และเนื้อที่ 38 ไร่ 67 ตารางวา ตามลำดับ ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เนื่องจากตำแหน่งที่ดินตามหนังสือ น.ส.3.ก. ทั้งสองแปลง พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร “ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2512 จึงเป็นการออกหนังสือ น.ส.3.ก. ที่เป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ห้ามมิให้ดำเนินการในเขตป่าไม้ถาวร และเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3.ก.) และ การที่กระทรวงมหาดไทย กับ ปลัด มท. มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของนายธนาธรที่ขอเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ใช้ดุลพินิจชอบด้วยกฎหมายแล้ว

อย่างไรก็ตาม การที่นายอำเภอจอมบึง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการออกหนังสือ น.ส.3.ก. ไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง ความรู้ความชำนาญ และความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบสภาพ และที่ตั้งของที่ดินดังกล่าวว่า เป็นที่ดินที่ต้องห้ามออกหนังสือ น.ส.3.ก. ตามกฎหมายหรือไม่ ได้ออกหนังสือ น.ส.3.ก. เลขที่ 158 ให้แก่ นาย อ. และออกหนังสือ น.ส.3.ก. เลขที่ 159 ให้แก่ นาย ช. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2521 ตามโครงการเดินสำรวจ โดยมิได้แจ้งการครอบครองที่ดินตามตามกฎหมาย

ต่อมา นาย อ. และ นาย ช.ได้จดทะเบียนขายทั้งสองแปลงดังกล่าวให้แก่ บริษัท ร. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2528 หลังจากนั้น บริษัท ร. ได้จดทะเบียนขายรวมสองแปลงให้แก่ นาย ส. เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 และ นาย ส. ได้ขายรวมสองแปลงดังกล่าวให้แก่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2543 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จึงเป็นบุคคลที่ซื้อที่ดินดังกล่าวโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน และได้รับความเสียหาย การกระทำของนายอำเภอจอมบึง ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินดังกล่าว เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการละเมิดต่อนายธนาธร กรมที่ดิน จึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของนายอำเภอจอมบึง

จึงพิพากษาให้กรมที่ดิน ชดใช้ค่าเสียหาย จำนวน 4,912,311.21 บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในมาตรา 7 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ของเงินต้นจำนวน 4,785,782.98 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี ตามคำขอของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ทั้งนี้ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คืนค่าธรรมเนียมศาลแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่นายธนาธร คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More