พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เปิดบัญชีทรัพย์สิน “เอกนัฎ” รวย 1.1 พันล้าน- “สรวงศ์” 932 ล้าน

วันนี้ (29 ก.ย.2566) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง(ป.ป.ช.) กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน 

รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 มีทรัพย์สิน รวมของตนเองคู่สมรส และบุตร 56 ล้านบาท และมีหนี้สิน 1.7 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินฝากรวมของตนเอง คู่สมรสและบุตร 3,236 บาทของตนเอง 30,413 บาท ของคู่สมรส 3.1 ล้านบาท และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 44,001 บาท ที่ดินของตนเอง 20 แปลง มูลค่ารวม 28,420,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างรวมของคู่สมรส 7 หลัง มูลค่ารวม 9 ล้านบาทรถยนต์ รวม 8 คัน มูลค่ารวม 4.4 บาท

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม มีทรัพย์สินรวมคู่สมรส 44 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน โดยแบ่งเป็นเงินฝากรวม 9 ล้านบาท ที่ดิน รวม 6 แปลง มูลค่ารวม 19.6 ล้านบาท และมีบ้านเดี่ยวและโรงเรือนการเกษตร รวม 2 หลัง มูลค่ารวม 10.4บาท รถยนต์ 1 คันมูลค่า 700,000 บาท

อ่านข่าว เปิดบัญชีทรัพย์สิน 58 ล้านบาท “วิโรจน์” พร้อมคู่สมรส

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง มีทรัพย์สินรวมภรรยาและบุตร 98 ล้านบาท มีหนี้สิน 105,295 บาท โดยแบ่งเป็นบัญชีเงินฝาก ของตนเองและบุตร 5 บัญชีรวม 459,013.36 บาท ที่ดินรวมคู่สมรส 18 แปลง มูลค่า 48.8 ล้านบาท และยังมีบ้านและห้องชุด รวม 2 หลัง มูลค่า 15.6 ล้านบาท รถยนต์รวมคู่สมรส 3 คัน มูลค่ารวม 1,870,000 บาท

นายไชยา พรหมมา 

นายไชยา พรหมมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สินรวมคู่สมรส 45 ล้านบาท มีหนี้สินรวมคู่สมรส 2,039,800.01 บาท แบ่งเป็นเงินฝากรวมคู่สมรส 13 บัญชี รวม 2.6 ล้านบาท ที่ดินรวมคู่สมรส 24 แปลง มูลค่ารวม 18 ล้านบาท ขณะที่โรงเรียนและสิ่งปลูกสร้างรวมคู่สมรส 10 หลังมูลค่ารวม 15 ล้านบาท รถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมของคู่สมรส 6 คันมูลค่ารวม 2.8 ล้านบาท

นายสรวงศ์ เทียนทอง

นายสรวงศ์ เทียนทอง สส.พรรคเพื่อไทย มีทรัพย์สินรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 932 ล้านบาท มีหนี้สิน 75,999 บาท โดยแจ้งรายได้ต่อปีเป็นค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการบริษัท 144,000 บาท ขณะที่รายจ่ายต่อปี ค่าเบี้ยประกันภัยค่าที่อยู่อาศัยค่าใช้จ่ายส่วนตัว รวมทั้งค่าเล่าเรียนบุตร ที่ต้องจ่ายร่วมกับ คู่สมรส รวม 5.9 ล้านบาท จำนวน 4 บริษัท แบ่งเป็น เงินสดรวมคู่สมรส 800,000 บาท

เงินฝาก รวมคู่สมรส 7 บัญชี รวม 27 ล้าน บาท ที่ดินรวมคู่สมรส 79 แปลง มูลค่ารวม 499 ล้านบาท บ้านเดี่ยวรวมคู่สมรสและบุตร 4 หลัง และห้องชุด 1 หลัง มูลค่ารวม 194 ล้านบาท และยังมีการลงทุน 11 บริษัท มูลค่ารวม 17 ล้านบาท รถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมคู่สมรส 11 คันรวมมูลค่า 9.6 ล้านบาท ประกันชีวิต 22 เล่ม ของตนเองและบุตร มูลค่ารวม 130 ล้านบาท

นายสุธรรม แสงประทุม

นายสุธรรม แสงประทุม สส.พรรคเพื่อไทย มีทรัพย์สินรวม 57.6 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 502,788 บาท โดยแบ่งเป็นบัญชีเงินฝากรวมคู่สมรส 11 บัญชี รวม5.4 ล้านบาท ที่ดินรวมคู่สมรส 14 แปลงมูลค่ารวม 36 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง รวมคู่สมรส 5 หลัง มูลค่ารวม 7.1 ล้านบาท รถยนต์ 3 คันมูลค่ารวม 1.6 ล้านบาท

นายสัมพันธ์ มะยูโซะ

นายสัมพันธ์ มะยูโซะ สส.พรรคพลังประชารัฐ มีทรัพย์สินรวม คู่สมรสและบุตร 800 ล้านบาท มีหนี้สินรวมคู่สมรส 20.8 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินฝากรวมคู่สมรสและบุตร 11 บัญชีรวม 16 ล้านบาท ที่ดินรวมคู่สมรส 91 แปลง มูลค่ารวม 22 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างรวมคู่สมรส 5 หลัง มูลค่ารวม 9.8 ล้านบาท รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รวมคู่สมรส 28 คันมูลค่ารวม 16 ล้านบาท เช่น รถตู้บรรทุก รถพ่วง เป็นต้น 

อ่านข่าว “มนพร” รมช.คมนาคม เปิดบัญชีต่อ ป.ป.ช. มีทรัพย์สิน 6,819 บาท

นายอดิศร เพียงเกษ

นายอดิศร เพียงเกษ สส.พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปรัฐบาล แจ้งบัญชีทรัพย์สิน พร้อมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยแจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 13.36 ล้านบาท แบ่งเป็นมีเงินสด 300,000 บาท มีเงินฝากทั้งของตัวเองคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวม 672,711 บาท มีที่ดินรวมภรรยา 5 แปลงใน จ.ขอนแก่นได้มาจากการซื้อ รวมมูลค่า 2.5 ล้านบาท ขณะที่รายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง รวม 8.1 ล้านบาท โดยเป็นบ้านพักอาศัย 2 หลัง และห้องชุดอาศัย 3 ห้องในพื้นที่ กทม.

นายอดิศร แจ้งข้อมูลรายได้ต่อปี 333,600 บาท โดยมาจากเงินกองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 212,600 บาท เงินชำนาญพิเศษ 120,000 บาท มีรายจ่ายต่อปี 300,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว 200,000 บาท ค่าเล่าเรียนบุตร 100,000 บาท

อ่านข่าว เปิดบัญชีทรัพย์สิน สส.ก้าวไกล “เท่าพิภพ – โตโต้ ปิยรัฐ”

นายเอกนัฎ พร้อมพันธ์ุ

นายเอกนัฎ พร้อมพันธ์ุ สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ แจ้งบัญชีทรัพย์สินโดยระบุว่ามีทรัพย์สินทั้งหมด 1,192 ล้านบาท ระบุมีเงินฝาก 8 บัญชี รวม 2,095,630 บาท เงินลงทุน 7,930,000 บาท โดยเป็นผู้ถือหุ้น 4 บริษัท ประกอบด้วยบริษัทเจริญผลปาล์ม จำกัด ,บริษัทภาเจริญ จำกัด,บริษัทชาบู บารู จำกัด และบริษัทแปซิฟิค เอ็กซ์คลูซีฟ ซิตี้ คลับจำกัด เงินให้กู้ยืม 327,811,777บาท โดยเป็นการปล่อยกู้ให้กับ 3 บริษัท คือบริษัท ชนาพนธ์ จำกัด โดยระบุตั๋วสัญญาใช้เงิน ,บริษัทภาเจริญ จำกัด และบริษัทเจริญผลปาล์ม จำกัด

ที่ดินมูลค่ารวม 724 ล้านบาท เป็นที่ดินใน อ.ชนแดน และอ.หล่มสัก จ.เพชร บูรณ์ โดยมีทั้งได้มาจากการซื้อ การรับจำนอง กรรมสิทธิ์ ไถ่ถอนและจากการให้ และมีที่ดินจำนวน 30 แปลงอยู่ที่อ.หล่มสัก และอ.วิเชียรบุรี และอ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ที่ดินอำเภอบางปะอิน และเขตบางบอน ประเวศกรุงเทพฯ รวมมูลค่า 312,660,570 บาท ระบุการได้มาว่าได้มาจากการให้ เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2558 จำนวน 22 แปลง ได้มาเมื่อวันที่ 12 มี.ค.2558 จำนวน 7 แปลง และ1 แปลงได้มาเมื่อวันที่ 10 มี.ค.2558 นอกจากนี้ยังมีที่ดินที่เขตทวีวัฒนา และที่ดินอ.เกาะสมุย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ขณะที่รายการโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 107,618,540 บาทแบ่งเป็นบ้านที่พักอาศัย ได้มาจากการให้เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 รวมมูลค่า 43 ล้านบาท มีห้องชุดจำนวน 8 ห้อง อยู่ในเขตลาดยาว ได้มาจากการซื้อ และห้องชุดย่าน ปทุมวัน กรุงเทพฯ มาจากการให้โดยมีมูลค่า 37,503,200 บาท มียานพาหนะ 1 คัน มูลค่า 1,600,000 บาท ขณะที่รายการทรัพย์สินอื่น มีมูลค่ารวม 2,800,000 บาท แบ่งเป็นนาฬิกา patek philippe 1 เรือนมูลค่า 1,800,000 บาท และพระผงสุพรรณ 1 องค์ได้มาเมื่อปี 2547 มูลค่า 1,000,000 บาท

ทั้งนี้นายเอกนัฎ แจ้งว่ามีรายได้ต่อปีอยู่ที่ 4,908,480 บาท แต่งเป็นเงินเดือน สส. 908,480 บาท เงินรายได้จากการทำไร่ 4,000,000 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายประจำปีแจ้งว่าเป็นค่าอุปโภคบริโภค 4,800,000 บาท มีเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากรมาตรา 40 อยู่ที่ 8,475,089 บาท

เปิดบัญชีทรัพย์สิน “เสรีพิศุทธ์” รวย 133 ล้าน ที่ดิน 61 แปลง 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More