พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ผบ.ตร.เซ็นตั้ง 35 นายพลรักษาราชการแทน มีผล 18 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2566 พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 583/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจ จำนวน 35 นาย รักษาราชการแทน ในตำแหน่งระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองจเรตำรวจแห่งชาติ ลงมาถึงระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจ

เนื่องจาก ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา มีมติให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ดำรงตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและจเรตำรวจแห่งชาติ ลงมาถึงระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจ วาระประจำปี 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 จึงให้ข้าราชการตำรวจ จำนวน 35 นาย รักษาราชการแทนในตำแหน่งระดับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และรองจเรตำรวจแห่งชาติ ลงมาถึงระดับผู้บัญชาการและจเรตำรวจ ดังนี้

1. พล.ต.ท.ณพวัฒน์ อารยางกูร รักษาราชการแทนในตำแหน่ง รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ9)
2. พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
3. พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
5. พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
6. พล.ต.ท.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

7. พล.ต.ท.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
8. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
9. พล.ต.ท.ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ รักษาราชการแทน นายแพทย์ใหญ่ (สบ8)
10. พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา รักษาราชการแทน จเรตำรวจ (สบ8) หัวหน้าจเรตำรวจ
11. พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7
12. พล.ต.ท.ประสงค์ เย็นท้วม รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2

13. พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4
14. พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย)
15. พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
16. พล.ต.ท.อุดร ยอมเจริญ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทย)
17. พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
18. พล.ต.ต.กฤษกร พรีธัญญวงศ์ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจสอบภายใน

19. พล.ต.ต.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6
20. พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
21. พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3
22. พล.ต.ต.นิตินันท์ เพชรบรม รักษาราชการแทน จเรตำรวจ (สบ8)
23. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9
24. พล.ต.ต.พฤทธิพงศ์ ประยูรศิริ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ)

25. พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน
26. พล.ต.ต.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ รักษาราชการแทน นายแพทย์ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจ
27. พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน
28. พล.ต.ต.วัชรินทร์ พิภพมงคล รักษาราชการแทน นายแพทย์ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจ
29. พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการศึกษา
30. พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

31. พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ รักษาราชการแทน จเรตำรวจ (สบ8)
32. พล.ต.ต.สยาม บุญสม รักษาราชการแทน จเรตำรวจ (สบ8)
33. พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
34. พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ รักษาราชการแทน จเรตำรวจ (สบ8)
35. พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี

โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิม ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค.เป็นต้นไป

นายกฯ ประชุม ก.ตร. แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ รอง ผบ.ตร.-ผบช. 24 ตำแหน่ง

เช็กชื่อ 38 นายพล ผ่าน ก.ตร. “ธนา-สราวุฒิ” นั่ง รอง ผบ.ตร. “ไกรบุญ” จเร

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More