พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

จนท.ไทยเผยผู้ลี้ภัยสมัครใจกลับเมียนมา เหตุห่วงบ้านเรือน-ทรัพย์สิน

วันนี้ (7 พ.ย.66) กกล.นเรศวร โดย ฉก.สิงหนาท (ร.17) ยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ดำเนินการการผลักดันผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาให้กลับประเทศแต่อย่างใด การเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยความสมัครใจในสภาวะการณ์ที่มีความปลอดภัย เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาเนื่องจากราษฎรกลุ่มดังกล่าว มีความห่วงใย บ้านเรือน ตลอดจนทรัพย์สิน และ พื้นที่ทางการเกษตรของตน

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ส.ค.66 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏสถานการณ์การสู้รบด้วยกำลังขนาดใหญ่ และการใช้อากาศยานของ ทางการเมียนมา เข้าโจมตีต่อเป้าหมายทางภาคพื้น ในพื้นที่ดังกล่าว ส่งผลให้ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมามีความรู้สึกปลอดภัยในพื้นที่และมีความต้องการเดินทางกลับสู่ถิ่นฐานของตน เพื่อประกอบอาชีพและดำรงชีวิตตามปกติ

การเดินทางกลับของผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาขึ้นอยู่กับความสมัครใจโดยเริ่มมีการทยอยเดินทางกลับตั้งแต่เดือน มิ.ย.66 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันมี จำนวน 5,748 คน และคงเหลือในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวทั้ง 5 พื้นที่ จำนวน 4,187 คน โดยหน่วยงานทุกส่วนได้ให้การสนับสนุนสิ่งของทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างสมเกียรติ

สำหรับ ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว หน่วยได้ดำเนินการตามแนวทางของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน่วยยังคงประสานงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรเอกชนที่ให้การช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ผ่านทางศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จ.แม่ฮ่องสอน และจัดตั้งศูนย์ประสานงานประจำพื้นที่ แต่ละพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว เพื่อบริหารจัดการและให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม ตลอดจนดูแลให้ความคุ้มครอง ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ตลอดห้วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ฉก.สิงหนาท(ร.๑๗) โดย กกล.นเรศวร ประสานงานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรเอกชนที่ให้การช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ผ่านทางศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จ.แม่ฮ่องสอน และจัดตั้งศูนย์ประสานงานประจำพื้นที่แต่ละพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว เพื่อบริหารจัดการและให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม ตลอดจนดูแลให้ความคุ้มครอง ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว

ทั้งนี้หากผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมามีความประสงค์ที่จะต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความสมัครใจ และในห้วงเดือนที่ผ่านมา ในพื้นที่ภูมิลำเนาของ ผภสม. ดังกล่าว เหตุการณ์สงบไม่มีการสู้รบ ประกอบกับความจำเป็นด้านการประกอบอาชีพของรวมทั้งการให้การศึกษากับเยาวชน

รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ให้กับ ผภสม. ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ ผภสม. เดินทาง กลับภูมิลำเนาทั้งนี้การเดินทางกลับดังกล่าวจะเป็นไปโดยความสมัครใจของ ผภสม. และหน่วยให้ความสำคัญจะมีการอำนวยความสะดวกให้มีการเดินทางกลับด้วยความปลอดภัย และ สมเกียรติ ต่อไป

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More