พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

รัฐบาลเดินหน้า 'กองทุนชุมชนเมือง' เพิ่มทุน เติมเงิน กระตุ้นเศรษฐกิจ

‘พวงเพ็ชร’ ยันรัฐบาลเดินหน้ากองทุนชุมชนเมือง ด้านชุมชนหวังรัฐดัน เพิ่มทุน เติมเงิน กระตุ้นเศรษฐกิจ

พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวราวุธ ยันต์เจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกฤช เอื้อวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอและมอบนโยบายให้กับกองทุนชุมชนเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆ อาทิ ภาระหนี้เสียของสมาชิกกองทุนชุมชนเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งบางกองทุนประสบปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ขาดความชัดเจนในข้อกฎหมาย ไม่มีการลงโทษที่ชัดเจน กรณีสมาชิกไม่คืนเงิน และการขับเคลื่อนงานในการดำเนินการดำเนินงานล่าช้า เป็นต้น

ส่วนข้อเสนอแนะที่อยากให้นางพวงเพ็ชร ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีกำกับดูแล สทบ. เร่งดำเนินการ คือ อยากให้มีการฟื้นฟูและจัดตั้งกองทุนชุมชนเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขึ้นใหม่ โดยมีการเพิ่มทุนอีก 1 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน พร้อมทั้งขอให้มีหน่วยงานกลางที่ชัดเจน เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ส่วนการพักชำระหนี้ ควรพักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย และเสนอให้มีการจัดสัดส่วนหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นอกจากนี้ ยังเสนอให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน เช่น การจัดอบรมด้านบัญชี ข้อกฎหมาย ฯลฯ

พวงเพ็ชร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า กองทุนชุมชนเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มี 3 รูปแบบ คือ 1. ดำเนินการอยู่ มีผลการดำเนินการที่ดี 2. หยุดดำเนินการ และ 3. ที่ยังไม่เคยตั้งกองทุนทั้งนี้ รัฐบาลยังคงจะดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนชุมชนเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป พร้อมจะชูกองทุนที่มีดำเนินการยอดเยี่ยม ให้เป็นกองทุนตัวอย่างในการบริหารจัดการ รวมถึงจะมีการส่งเสริมความรู้ และการเรียนการสอนด้านบัญชี เพื่อให้สมาชิกมีวิชาความรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาได้

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More