พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'ครม.' สั่งคมนาคมดูแลปมสายการบินปฏิบัติต่อคนพิการ

ครม. มีมติรับทราบข้อเสนอแนะกรณีสายการบินปฏิบัติต่อคนพิการไม่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เสนอ

คารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (14 พ.ย.2566) มีมติรับทราบข้อเสนอแนะกรณีสายการบินปฏิบัติต่อคนพิการไม่เหมาะสม ตามที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม (คค.) เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยให้กระทรวงคมนาคมสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) รายงานว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ปฏิเสธไม่ได้ผู้โดยสารชาวต่างชาติ ซึ่งมีความพิการทางร่างกายและจำเป็นต้องใช้รถเข็นไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สำหรับเคลื่อนที่นำรถเข็นไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินและปฏิเสธการเดินทาง เนื่องจากรถเข็นไฟฟ้าดังกล่าวบรรจุแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดความจุ 240 วัตต์ – ชั่วโมง (Watt – Hour:Wh) เกินกว่าที่สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์อนุญาตให้นำขึ้นครื่องได้ (ไม่เกิน 160 Wh)

ซึ่งไม่สอดคล้องกับประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์การพาแบตเตอรี่ลิเธียมไปกับอากาศยาน พ.ศ. 2559 ข้อ 6 ที่กำหนดข้อยกเว้นการพาแบตเตอรี่ลิเธียมไออนสำหรับรถวีลแชร์ที่มีขนาดไม่เกิน 300 Wh หรือ 25g (Lithium Content:LC)  ไปกับอากาศยานได้ รวมทั้งกรณีเจ้าหน้าที่ของการท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ถอยสะพานเทียบเครื่องบินออกในขณะที่ผู้โดยสายยังอยู่บนสะพานจนผู้โดยสารเกือบพลัดตกจากทางลาดของสะพานดังกล่าว ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ระมัดระวัง

ซึ่งกรณีดังกล่าว กสม. เห็นว่า เป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งความพิการ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและได้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามอบหมายให้กระทรวงคมนาคมทบทวนแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางอากาศยานของผู้โดยสารที่เป็นคนพิการ 

ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และมาตรฐานขององค์การการบินระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) โดยเฉพราะอย่างยิ่งประเด็นการปฏิเสธการรับขนผู้โดยสารที่เป็นคนพิการและประเด็นมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่สายการบินและท่าอากาศยานต้องจัดให้ผู้โดยสารที่เป็นคนพิการ

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More