พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กทม.-สปสช. ตั้งเป้าเปิด 7 สถานชีวาภิบาล

กทม. จับมือ สธ. สปสช. ตั้งเป้าเปิด 7 สถานชีวาภิบาลใน 100 วัน ปูพรมครบ 250 สถานชีวาภิบาลใน 5 ปี

(14 พ.ย.66) เวลา 08.45 น. รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายการพัฒนาเครือข่ายบริการ 250 สถานชีวาภิบาล 50 เขต กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งร่วมประกาศนโยบาย เนิร์สซิ่งโฮม ชีวาภิบาล ขับเคลื่อนการดูแลแบบประคับประคอง โดยกล่าวว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ จากรายงานสถิติประชากรพบว่ามีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบาง ที่มีภาวะพึ่งพิงและต้องการการดูแลแบบประคับประคอง และเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งเป้าหมายหลักของการดูแลแบบประคับประคอง คือการบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยที่เกิดจากโรคหรือผลข้างเคียงจากการรักษา ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านจิตวิญญาณ โดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ภายใต้การมีส่วนร่วมในการดูแลของสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความสุขสบายในระยะสุดท้ายของชีวิตและจากไปอย่างมีความสุขรวมถึงการดูแลครอบครัวของผู้ป่วยในการเตรียมความพร้อมการติดตามดูแลหลังสูญเสีย เพื่อให้เกิดความเข้าใจยอมรับและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ ระบบการดูแลแบบประคับประคองถูกกำหนดให้อยู่ในแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนเขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร (Bangkok Health Zoning) ประเด็นนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพโซนพื้นที่ไร้รอยต่อ ระบบเยี่ยมบ้านแบบไร้รอยต่อ โรงพยาบาล 10,000 เตียง ผ่าน BMA Home Ward หรือ UMSC และศูนย์เวชศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและการดูแลแบบประคับประคอง 4 มุมเมือง และสอดคล้องต่อนโยบายกระทรวงสาธารณสุขประเด็นสถานชีวาภิบาล

ดังนั้น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ จึงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานประกันหลักสุขภาพ จัดการประชุมการพัฒนาเครือข่ายบริการ 250 สถานชีวาภิบาล 50 เขต กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ด้านวิชาการ และรูปแบบระบบบริการสุขภาพ และให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลแบบประคับประคอง รูปแบบการจัดพื้นที่สุขภาพกรุงเทพมหานคร รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบริการที่เหมาะสมตามบริบทของหน่วยงาน สำหรับภาคีเครือข่ายที่ร่วมประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัด กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานเขต สำนักพัฒนาสังคม ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน และสถานประกอบการ รวมกว่า 600 คน ร่วมประชุม 

มีเป้าหมาย 1 สถานชีวาภิบาลต่อ 1 เขตสุขภาพ ใน 100 วันแรกนับจากวันประกาศนโยบาย จะมี 7 สถานชีวาภิบาล และ 180 วัน หรือ 6 เดือน จะมีโซนละ 3 แห่ง รวมเป็น 21 สถานชีวาภิบาล หลังจาก 1 ปี มีเป้าหมายสูงสุด 250 สถานชีวาภิบาลใน 50 เขต โดยจะปูพรมครบ 100% ใน 5 ปี รวมถึงการประสานความร่วมมือ ของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้เกิดการพัฒนางานอย่างมีคุณภาพ เพิ่มศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุแบบประดับประคอง สามารถเข้าถึงบริการ ได้ง่ายและทั่วถึง

ในการนี้ นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารสำนักงานประกันหลักสุขภาพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมภาณุรังษีบอลล์รูม ชั้น G โรงแรม Royal River เขตบางพลัด

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More