พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'ชัชชาติ' ลงนามประกาศ กทม. ห้ามขาย-จุดพลุคืนลอยกระทง

‘ชัชชาติ’ ลงนามประกาศ กทม. ห้ามขาย-จุดพลุคืนลอยกระทง สั่งตรวจท่าเรือ-โป๊ะ เข้มความปลอดภัยสถานบันเทิงหวั่นคนแออัด

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 49 จึงกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 และขอความร่วมมือจากผู้ผลิต สะสม จำหน่าย ผู้เล่นดอกไม้เพลิงและโคมลอย ตลอดจนผู้จัดงานเทศกาลลอยกระทง และประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมและมาตรการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงให้กับประชาชน โดยกำชับผู้อำนวยการเขตดูแลพื้นที่ที่มีการจัดงานเทศกาลลอยกระทง ตรวจสอบความปลอดภัยของท่าน้ำและโป๊ะ หากพบว่าไม่ปลอดภัยให้ปิดการใช้งานทันที รวมถึงพื้นที่จัดงานที่มีเครื่องเล่น ผู้อำนวยการเขตต้องตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่จัดงานอย่างเข้มงวด และจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจตราพื้นที่ และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามสถานที่ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาจัดงาน โดยประสานงานกับหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมเฝ้าระวังดูแลในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นโดยใช้กล้อง CCTV เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน

2.ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่นั้น หากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเป็นความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ประสงค์จะขอจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ให้ยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาต พร้อมแผนการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อผู้อำนวยการเขตพื้นที่ หากเกิดเหตุ เพลิงไหม้ แจ้งศูนย์วิทยุพระราม โทร 199

3.กรุงเทพมหานครได้กำหนดแผนป้องกันอันตรายจากดอกไม้เพลิง และการเล่นโคมลอยและจัดตั้งชุดเฉพาะกิจจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ ตรวจตราสถานประกอบการที่ผลิต สะสมและจำหน่ายดอกไม้เพลิงอย่างเข้มงวดตามกฎหมาย ห้ามมิให้ผู้ใดทำ สั่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง รวมตลอดถึงพลุ ประทัดไฟ ประทัดลม และวัตถุอื่นใด อันมีสภาพคล้ายคลึงกัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

4.ขอความร่วมมือสถานประกอบการสถานบันเทิง ผู้จัดงาน หรือเจ้าของพื้นที่ที่จัดงานลอยกระทงตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่จัดงาน หากพบจุดเสี่ยงอันตราย หรืออุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายให้ดำเนินการแก้ไขให้มีความปลอดภัย หรือประสานผู้รับผิดชอบดำเนินการทันที พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำให้พร้อมใช้งานประจำจุดเสี่ยง ตลอดจนจัดให้มีเส้นทางเข้า-ออกที่ชัดเจน เพื่อลดความหนาแน่นในพื้นที่และกรณีเหตุฉุกเฉินให้ประสานงานกับสำนักงานเขตอย่างใกล้ชิด

5.แจ้งเตือนประชาชน เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลบุตรหลานหรือเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ หรือพลัดหลง และให้ลอยกระทงในพื้นที่ที่มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นท่าน้ำหรือโป๊ะเรือต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอ และมีที่กั้นหรือราวจับเพื่อป้องกันการตกน้ำ หากขึ้นเรือลอยกระทงกลางแม่น้ำ ควรสวมเสื้อชูชีพ และรณรงค์ให้ผู้มาร่วมงานเทศกาลลอยกระทง งดดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพของมึนเมาชนิดต่าง ๆ เพื่อป้องกันการพลัดตกน้ำ หรือประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่ และผู้เดินเท้าต้องข้ามถนนโดยใช้ทางข้าม หรือที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยให้ความสะดวกหากพบผู้บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน แจ้งศูนย์เอราวัณ โทร 1669

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More