พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เปิดทรัพย์สิน “เฉลิมชัย – สินิตย์ – ชาย”

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ จำนวน 12 ราย ในช่วงวันที่ 4 ธ.ค.66 ถึงวันที่ 2 ม.ค.67

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อายุ 58 ปี ยื่นพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 ก.ย.66 มีทรัพย์สินรวมกับ นางธันยวีร์ ศรีอ่อน คู่สมรส รวม 102,537,251.90 บ. มีหนี้สินรวม 10,530,001 บ.

อ่านข่าว เปิดกรุ “บิ๊กตู่” มีทรัพย์สิน 130 ล้าน มีเงินเพิ่ม 1.5 ล้าน 

ในส่วนของนายเฉลิมชัย มีทรัพย์สิน 43,281,189.040 บ. แบ่งเป็นเงินฝาก 3,881,189.040 บ. ที่ดิน 32,900,000 บ. ยานพาหนะ 1,000,000 บ. และทรัพย์สินอื่น 5,500,000 บ. มีหนี้สิน 10,000,000 บ.รายได้ต่อปี 1,932,080 บ. มาจากเงินเดือนเงิน-ประจำตำแหน่ง เงินทุนเลี้ยงชีพ เบี้ยประชุม และค่าเช่าที่ดิน ไม่มีรายจ่ายต่อปี มีเงินฝาก 5 บัญชี มีที่ดิน 11 แปลงส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สะสมอาวุธปืน 10 กระบอก มีสร้อยคอทองคำ-พระเครื่อง แหวนเพชร-พลอย และ นาฬิกา 5 เรือน

สำหรับนางธันยวีร์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 59,256,062.86 บ. มีทั้งเงินฝาก เงินให้กู้ยืม, ที่ดินมูลค่า 41,700,000 บ.โรงเรือนละสิ่งปลูกสร้าง 2,000,000 บ., ยานพาหนะ 400,000 บ., และทรัพย์สินอื่น 8,000,000 บ., มีหนี้สิน 530,001 บาท จากเงินเบิกเกินบัญชี มีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 1,826,102 บาทต่อปี และไม่มีรายจ่ายต่อปี

มีเงินฝาก 7 บัญชี มี 2 รายการเงินให้กู้ยืม รวม 1,100,000 บ. มีที่ดิน 39 แปลง ส่วนใหญ่อยู่ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สะสมนาฬิกา แหวนเพชร-พลอย เข็มกลัดเพชร เข็มขัดทองพร้อมหัวพลอยนพเกล้า สร้อยคอเพชร สร้อยคอมุก กำไลข้อมือเพชร-พลอย ต่างหูเพชร และกระเป๋าถือ

‘สินิตย์’ อดีต รมช.พาณิชย์ ทรัพย์สิน 225 ลบ. 

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ กรณีพ้นจากตำแหน่ง 5 ก.ย.66 ปัจจุบันอายุ 59 ปี มีคู่สมรสชื่อ น.ส.เยาวรัตน์ จันทร์หุ่น มีบุตร 2 คน โดย นายสินิตย์ มีทรัพย์สิน รวมคู่สมรสทั้งสิ้น 225,776,632.40 บ.มีหนี้สิน 91,809,293.03 บ.แบ่งเป็นทรัพย์สินของนายสินิตย์  30,361,626.82 บ.เป็นเงินฝาก 11,634,367.57 บ. เงินลงทุน 11,000 บ.ที่ดิน 11,178,000 บ.

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,300,000 บ. ยานพาหนะ 5,400,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 538,259.25 บ. ทรัพย์สินอื่น 300,000 บ. มีรายได้ต่อปี 1,362,720 บ. จากเงินเดือนประจำตำแหน่ง 1,362,720 บ. รายจ่ายต่อปีประกอบด้วย ค่าอุปโภคบริโภค ค่าผ่อนที่ดิน เบี้ยประกัน 890,400 บ.

ขณะที่คู่สมรสมีทรัพย์สิน 192,643,020.68 บ. แบ่งเป็นเงินฝาก 8,215,005 บ. เงินลงทุน 10,001,000 บ. ที่ดิน 133,071,120 บ. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 31,599,200 บ. ยานพาหนะ 2,240,000 บ. สิทธิและสัมปทาน 3,496,503 บ. ทรัพย์สินอื่น 4,020,192 บ.

อ่านข่าว “บิ๊กป้อม” รวย 89.2 ล้านบาท มีนาฬิกา 1 เรือน 

ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 2,771,984.90 บ. แบ่งเป็นเงินฝาก 164,262.01 บ. สิทธิและสัมปทาน 2,214,720.89 บ. และทรัพย์สินอื่น 393,000 บ.

สำหรับเงินลงทุนนั้น ประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองพระแสง สหกรณ์สุราษฎร์ธานีจำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองจำกัด และการลงทุนฟาร์มกุ้ง ทรัพย์สินที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ใน จ.สุราษฎร์ธานี จำนวนรวม 92 แปลง

นอกจากนี้ ยังมีรถยนต์รวม 9 คัน ปืนสั้น 1 กระบอก ปืนยาว 1 กระบอก สร้อยคอทอง 1 เส้น ส่วนคู่สมรสมี จี้มุก จี้งาช้าง ต่างหูมุก ต่างหูเพชร แหวน แหวนมุก แหวนเพชร เหรียญ พระเครื่อง สร้อยคอ สร้อยคอเพชร สร้อยคอพร้อมจี้ กำไลเพชร สร้อยข้อมือ สร้อยข้อมือเพชร กำไลสุโขทัย กระเป๋าสตางค์ และกระเป๋าถือ

‘ชาย นครชัย’ กกต.ป้ายแดง แจ้งทรัพย์สิน 43 ล้านบาท

นายชาย นครชัย กรณีเข้ารับตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สำนักงาน กกต.เมื่อ 2 ต.ค.66 ปัจจุบันอายุ 61 ปี คู่สมรสชื่อนางจฏิมา นครชัย มีบุตร 1 คน นายชาย แจ้งมีทรัพย์สินร่วมคู่สมรสทั้งสิ้น 43,162,522.74 บ.ไม่มีหนี้สิน มีรายได้ต่อปี 3,046,944.42 บ.

แบ่งเป็นทรัพย์สินของนายชาย 14,031,153.46 บ. เป็นเงินฝาก 1,899,568.12 บ.เป็นเงินลงทุน 1,855,985.34 บ. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นห้องชุดที่ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5,475,600 บ. ยานพาหนะ รถ BMW มูลค่า 2,000,000 บ. ทรัพย์สินอื่น 2,800,000 บ. และมีรายจ่ายต่อปี 580,000 บ. สำหรับทรัพย์สินอื่น ๆ ประกอบด้วย นาฬิกา 6 เรือน มูลค่า 800,000 บ. และอาวุธปืน 36 กระบอก มูลค่า 2,000,000 บ.

อ่านข่าว ป.ป.ช.เปิดบัญชี “ดอน” ทรัพย์สิน 137 ล้าน – “บิ๊กช้าง” ทรัพย์สิน 36 ล้าน

ขณะที่คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 29,131,369.28 บ. แบ่งเป็นเงินฝาก 1,966,684.86 บ. เงินลงทุน 7,164,684.42 บ. ที่ดินในเขตพญาไท กทม.จำนวน 1 แปลง มูลค่า 10,000,000 บ. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านพัก 2 ชั้น ที่ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน พญาไท กทม. 10,000,000 บ. และมีรายจ่ายต่อปี 480,000 บ.

อ่านข่าวอื่น ๆ 

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน “ภูมิธรรม เวชยชัย” 49.7 ล้านบาท  

“อนุพงษ์ – ภรรยา” ทรัพย์สินรวม 34 ล้าน ที่ดิน 6 แปลง ใน “กทม.-เชียงราย”  

เปิดทรัพย์สิน สส. ก้าวไกล “ชัยวัฒน์” รวย 60 ล้านบาท  

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More