พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

นายกฯ มอบนโยบาย กอ.รมน. ชมมีผลงานชัดเจนตามนโยบายรัฐบาล

นายกฯ มอบนโยบาย กอ.รมน. ชื่นชมมีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนตามนโยบายรัฐบาล ย้ำเป็นกลไกสำคัญในการทำงานด้านความมั่นคงของประเทศ

25 ธ.ค. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/2566 และเป็นประธานสรุปผลการปฏิบัติงานและแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2567 ของ กอ.รมน. ในห้วงเดือนธันวาคม 2566 หรือตามที่นายกรัฐมนตรี/ผอ.กอ.รมน. กำหนด เพื่อให้ผู้บริหาร กอ.รมน. (ส่วนกลาง) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และนโยบายจากนายกรัฐมนตรี เพื่อยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญสรุป ดังนี้

นายกรัฐมนตรีขอบคุณส่วนราชการ และภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงมาโดยตลอด ซึ่ง กอ.รมน.ที่ผ่านมาถือเป็นกลไกสำคัญที่มุ่งมั่น มุ่งเน้นในเรื่องความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และปัจจุบันก็ต้องมุ่งเน้นความมั่นคงด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วย โดยวันนี้ได้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานที่เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ กอ.รมน. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานตามภาระหน้าที่ เช่น การบริหารจัดการที่ดินในความครอบครองของกองทัพให้ประชาชนใช้ประโยชน์ ซึ่งเรื่องนี้ขอให้ทำอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องของที่ดินทำกิน รวมถึงการดำเนินการเรื่องของระบบชลประทาน การดูแลพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุข ซึ่งปัญหานี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดโดยมีการดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กับผู้นำจากทางประเทศมาเลเซียและในช่วงเย็นพรุ่งนี้ (26 ธ.ค.66) จะได้มีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีกครั้งด้วยที่จังหวัดภูเก็ต โดยการดำเนินงานของ กอ.รมน.ในเรื่องนี้รัฐบาลตระหนักเป็นอย่างดีและจะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ส่วนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบทหารกองประจำการแบบสมัครใจก็ขอให้ดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องขอบคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเรื่องนี้และเข้าใจถึงนโยบายรัฐบาล สิทธิของประชาชนและกำลังพลที่ต้องมีการทดแทนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเสมอ อย่างไรก็ตามการดำเนินการเรื่องนี้ก็ต้องดำเนินการให้เกิดความสมดุลให้ดีระหว่างความมั่นคงกับสิทธิเสรีภาพการเลือก 

นายกรัฐมนตรีย้ำถึงการแก้ปัญหายาเสพติดว่าถือเป็นเรื่องนโยบายแห่งชาติของรัฐบาล ซึ่งขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ กอ.รมน. ต้องเข้มงวดในการดูแลป้องกันปัญหายาเสพติดตามชายแดนที่จะเข้ามาในประเทศไทย เพราะปัญหานี้ถือเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ขอให้ช่วยกันดูแลเรื่องฝุ่น PM2.5 ซึ่งในระดับพื้นที่ก็ได้เห็นถึงผลงานที่ได้มีการคิดและหาแนวทางในแก้ปัญหาในหลายมิติ โดยขอชื่นชมในความร่วมมือกันของทุกฝ่ายในการแก้ปัญหา PM2.5 และขอให้ขยายการดำเนินการไปในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศให้มากขึ้นซึ่งจะช่วยระมัดระวังการป้องกันไฟไหม้ป่าได้ด้วย ทั้งนี้งานต่าง ๆ ที่ได้มีการดำเนินการอยู่แล้วก็ขอให้ดำเนินงานการต่อไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานแบบบูรณาการอย่างเหมาะสม

นายกรัฐมนตรีย้ำว่านอกจาก กอ.รมน.จะเป็นกลไกที่สำคัญในการดูแลเรื่องความมั่นคงให้กับประเทศชาติแล้ว ขอให้ กอ.รมน.ช่วยดูแลด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความพร้อมให้กับประเทศไทย พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร กอ.รมน. และผู้เกี่ยวข้องทุกคน ในความพยายามที่พัฒนาปรับเปลี่ยนปรับปรุงการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งในแง่ของการปรับปรุงกำลังพล และรูปแบบการทำงาน เพื่อให้ กอ.รมน. เป็นกลไกที่สำคัญของรัฐในการดูแลประชาชนต่อไป และในโอกาสปีใหม่ 2567 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ขอให้ทุกคนมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมมือกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศไทย ให้ก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน สืบไป

จากนั้น 13.15 น.นายกฯ เดินชมนิทรรศการผลงานของกอ.รมน. ก่อนรับชมวีดีทัศน์สรุปผลการปฎิบัติงานประจำปี 2566 

โดยนายกฯ กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติงานปี 2567 ตอนหนึ่งว่า สวัสดีเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงกอ.รมน. รัฐมนตรีแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่เคารพ ต้องขอขอบคุณส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆที่ได้มาร่วมแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงมาโดยตลอด ซึ่งกอ.รมน.ที่ผ่านมาเป็นกลไกสำคัญที่มุ่งเน้นของสถาบันหลักของชาติ และปัจจุบันตนเห็นว่าเราต้องมุ่งเน้นความมั่นคง ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วย ซึ่งวันนี้เราเห็นผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

โดยเฉพาะประเด็นเร่งด่วนที่รัฐบาลได้มอบหมายทั้งนี้ ต้องกราบขอบพระคุณผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกท่าน โดยตั้งแต่ 4 เดือนที่ตนเข้ามารับหน้าที่ตรงนี้ได้มีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการหลายเรื่อง โดยเรื่องแรกเป็นเรื่องการจัดสรรที่ดินของกองทัพให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานอย่างเร่งด่วน พร้อมมอบที่ดินให้กับพี่น้องประชาชน จึงอยากให้ทำอย่างต่อเนื่อง เพราะประชาชนเดือดร้อนเรื่องที่ทำกินจึงอยากฝากให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องที่ดินและระบบชลประทานด้วย ตรงไหนช่วยได้ ติดขัดตรงไหนและต้องทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังตรงไหน ตนจะช่วยผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

นายกฯ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องการดูแลพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุขไม่ต้องเผชิญอันตราย ทั้งหลายเรื่องนี้เข้าใจว่าเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งทุกคนตระหนักดีถึงความสำคัญของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ขณะเดียวกันเราไม่ได้นิ่งนอนใจเหมือนกัน ตนได้มีการพูดคุยกับผู้นำมาเลเซียและจะไปพูดคุยอีกอย่างไม่เป็นทางการวันที่ 26 ธ.ค.ที่จ.ภูเก็ต ตรงนี้เราเข้าใจและซาบซึ้งในสิ่งที่ทำมาตลอด และจะทำอย่างต่อเนื่องหากมีอะไรก็ต้องพูดคุยกัน หากตนทราบก็พร้อมปฏิบัติทุกเมื่อ ส่วนเรื่องการเปลี่ยนผ่านให้ชายไทยเกณฑ์ทหารด้วยความสมัครใจ เรื่องนี้ต้องบาลานซ์ให้ดี ในเรื่องความมั่นคงกับสิทธิเสรีภาพ ตนเข้าใจทุกท่าน ที่ทราบว่าตรงไหนเป็นจุดที่มีความสมดุลที่ถูกต้อง ก็ต้องขอบคุณที่เข้าใจในนโยบายของรัฐบาล และสิทธิของพี่น้องประชาชน และกำลังพลที่ต้องทดแทนอย่างสม่ำเสมอ ส่วนการแก้ไขปัญหายาเสพติดถือเป็นนโยบายแห่งชาติ ตนได้พูดคุยกับผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) ทราบว่ามีการกระจายขนส่งเข้ามาทุกหย่อมหญ้า แต่ฝ่ายเราก็ต้องเข้มด้วยตรงนี้ต้องช่วยกันดูแลปัญหายาเสพติดให้ดี เพราะก่อนเลือกตั้งจากการที่ตนได้ลงพื้นที่ทุกพรรคการเมืองไม่ใช่พรรคนี้พรรคเดียว เราได้พบปะพูดคุยรับฟังปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของชีวิตประชาชนและน่าเห็นใจน่าสงสารมากขอบคุณที่ช่วยกันมาอย่างต่อเนื่อง

นายกฯ กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหา PM 2.5 การทำงานในแง่ของพื้นที่ได้คิดกันหลายมิติขอขอบคุณและชื่นชม และอยากให้ขยายไปทำในหลายพื้นที่ ซึ่งต้องระมัดระวังเรื่องไฟไหม้ป่า งานเหล่านี้พวกท่านมาอยู่แล้ว ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนและกรอบเวลาที่วางไว้ ขอให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามภารกิจบูรณาการงานอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ที่ผ่านมาในอดีตทราบว่าทุกท่านทำงานอย่างหนัก และเป็นกลไกสำคัญในการดูแลความมั่นคงให้กับประเทศชาติมาโดยตลอด ถือเป็นหน้าที่หลักของพวกท่านอยู่แล้ว ซึ่งตนและประชาชนอยากให้กอ.รมน.ช่วยดูแลเรื่องความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจความพร้อมให้กับประเทศไทย ซึ่งถือเป็นภาระเพิ่มเติมที่จะรบกวนพวกท่าน นอกเหนือจากภารกิจที่ได้ทำกันอยู่แล้ว 

“ผมต้องขอบคุณทุกท่านที่พยายามพัฒนาปรับเปลี่ยนปรับปรุงการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และกำลังพลรูปแบบการทำงานเพื่อให้กอ.รมน.เป็นกลไกที่สำคัญของรัฐในการดูแลพี่น้องประชาชนต่อไป ขอบคุณผู้บริหารบุคลากรของกอ.รมน.และทุกคนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนช่วงเวลาที่ผ่านมา ในโอกาสปีใหม่ 2567 ที่กำลังจะมาถึงขอให้ทุกท่านมีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็งเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนสืบไป” นายกฯ กล่าว.

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More