พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

‘นายกฯ‘ นำถก ครม. นัดแรกปี 67 คาดประชุม ร่าง พ.ร.บ.งบฯ ก่อนเข้าสภา

‘นายกฯ เศรษฐา‘ นำประชุม ครม.นัดแรกปี 67 คาดถกเตรียมพร้อมประชุม ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 67 – ก.พลังงาน ตรึงอุดหนุนดีเซล ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร 3 เดือน

วันที่ 2 ม.ค. เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง นำประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรกของปี 2567 โดยวาระที่คาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม ประกอบด้วย

คาดว่าจะมีการหารือเพื่อเตรียมตัว ก่อนร่วมประชุมร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2567 ในวันพรุ่งนี้

รวมถึงคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้องเพลิง (กบน.) จะเสนอที่ประชุมให้ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุนราคาน้ำมันขายปลีกดีเซล เพื่อให้คงราคาไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567

ส่วนวาระเพื่อพิจารณา 

-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเสนอขออนุมัติการเพิ่มวงเงินในสัญญา รายการทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์ 

-กระทรวงพาณิชย์ เสนอการลงนามพิธีสารฉบับที่ 2 เพื่อแก้ไข ความตกลงจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

-กระทรวงพาณิชย์ เสนอ ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยหอการค้าบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. … (ยกเลิกค่าธรรมเนียมหอการค้า)

ขณะที่วาระเพื่อทราบ

-กระทรวงพลังงาน เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 และประจำปี 2565 

-สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 29 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย

-กระทรวงแรงงาน เสนอ ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษ สำหรับข้าราชการกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน พ.ศ. …

-กระทรวงสาธารณสุข เสนอ รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค)

-กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี ดำเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่..) พ.ศ. …

-สภาผู้แทนราษฎร เสนอ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจาณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ รวม 11 ญัตติ 

-วุฒิสภา เสนอ รายงานการิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา

-คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ ข้อเสนอแนะกรณีการจัดให้เด็กสมรสก่อนวัยอันควร

-คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามรถเดินทางกลับประเทสอันเป็นภูมิลำเนาได้ พ.ศ. 2562 และการออกหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

-คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ กรณีการเข้าถึงบริการสุขภาพของทารกที่คลอดก่อนกำหนด

-คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอ เรื่อง อำนาจการควบคุมตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดเพื่อสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติวิธีการพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550

-กระทรวงสาธารณสุข เสนอ รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการคุ้มครองสิทธิเด็ก

 -คณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ เสนอ รายงานสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ

-กระทรวงยุติธรรม เสนอ รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

-สำนักนายกรัฐมนตรี เสนอ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-กระทรวงกลาโหม เสนอ ผลการประชุมรับมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 17 และการประชุมรัฐมนตรีกลางโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 10 รวมทั้งการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More