พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ลาออกยกทีม คณะอนุกรรมการฯ ซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่น

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่น ประกาศยุติการดำเนินงานในตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการฯ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่น 

น.ส.กมลนาถ องค์วรรณดี ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่น ในฐานะตัวแทนคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ โดยอาศัยอํานาจตามความในข้อ 2(6) ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 268/2566 ได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาฯ และร่วมกันลงมติเห็นชอบในการยุติการดำเนินงานตำแหน่งดังกล่าวของทั้งคณะอนุกรรมการฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ได้ให้เหตุผลว่า ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาฯ ได้ร่วมกันดำเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดทำนโยบายและแผนงาน ตลอดจนกำหนดแนวทางและมาตรการในการส่งเสริมการใช้กลยุทธ์ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอในขั้นตอนแรกซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ โดยงานดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบร่วมกันว่า งานขั้นต่อไปที่จะเกิดขึ้น เกินความสามารถที่จะบริหารจัดการเวลาในการติดตามลงรายละเอียด ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานในความรับผิดชอบให้แผนงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาฯ ต่างมีภารกิจและหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจของตน

ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาฯ ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยุติการทำงานในตำแหน่งสำคัญนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติที่ให้โอกาสข้าพเจ้าและคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาฯ ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นของไทย

“แพทองธาร” ขอบคุณคณะอนุกรรมการฯ ผลักดันงาน

ด้าน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์ X ระบุว่า ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นทุกคนที่ร่วมกันผลักดันงานมาตั้งแต่ต้น ทำให้เราสามารถวางรากฐานขั้นแรกจนสำเร็จ ดิฉันเข้าใจถึงข้อจำกัดด้านเวลาของอนุกรรมการทุกคน หากต้องปฏิบัติภารกิจจำนวนมากที่รออยู่ข้างหน้า และขอทุกคนติดตามคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นชุดใหม่ ในวันที่ 9 ก.พ.นี้

ขณะที่ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ โพสต์ X โดยระบุว่า ผมขอขอบคุณคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นที่คุณกมลนาถ องค์วรรณดี เป็นประธานอนุกรรมการ ซึ่งได้จัดทำนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอในขั้นแรกจนแล้วเสร็จ ด้วยการทุ่มเทกาย ใจ และความคิดอย่างเอาจริงเอาจัง

ผมทราบดีว่า ภารกิจหลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2567 จะเรียกร้องเวลาจากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนทุกอุตสาหกรรมในการลงมือผลักดันผ่านหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประสานงานภาคเอกชนทั้งในส่วนกลาง-ต่างจังหวัด ติดต่อกับองค์กรต่างประเทศ ซึ่งผมเชื่อว่าคุณกมลนาถ ก็ตระหนักในเรื่องนี้เช่นกัน

คุณกมลนาถ เล่าเรื่องข้อจำกัดด้านเวลาของตนเองให้ผมรับรู้ตั้งแต่เดือน ธ.ค.2566 และบอกว่า จะขอส่งต่อภารกิจที่หนักหน่วงนี้ให้ท่านอื่นในอุตสาหกรรมแฟชั่นหลังจัดทำแผนงบประมาณแล้วเสร็จ ผมจึงดำเนินการติดต่อหลายท่านในวงการแฟชั่นเพื่อเตรียมรับภารกิจสำคัญนี้

ผมจะเสนอชื่อกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติด้านแฟชั่นคนใหม่ และเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านแฟชั่นชุดใหม่ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ วันที่ 9 ก.พ.2567

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More