หน้าแรก Thai PBS เปิดทำเนียบ “องคมนตรี” หลังแต่งตั้ง “ประยุทธ์” คนล่าสุด

เปิดทำเนียบ “องคมนตรี” หลังแต่งตั้ง “ประยุทธ์” คนล่าสุด

30
0
เปิดทำเนียบ-“องคมนตรี”-หลังแต่งตั้ง-“ประยุทธ์”-คนล่าสุด

วันนี้ (30 พ.ย.2566) หลังพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” อดีตนายกรัฐมนตรี เป็น “องคมนตรี” เป็นคนที่ 18 หลังพ้นตำแหน่ง “นายกรัฐมนตรี” แล้ว ซึ่งคณะองคมนตรีชุดปัจจุบัน มีใครบ้าง

ทั้งนี้คณะองคมนตรี เป็นคณะที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อถวายคำแนะนำแก่พระมหากษัตริย์ไทย

“องคมนตรี” เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 ระบุว่า ตำแหน่งองคมนตรีมาจากการเลือกและแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ โดยกำหนดให้มีประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 18 คน รวมกันทั้งหมด 19 คน เป็นคณะองคมนตรี เพื่อทำหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระองค์ทรงปรึกษา

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็น “ประธานองคมนตรี” 2 ม.ค.2563

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์

เกิดเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2486 ที่ จ.ปราจีนบุรี จบการศึกษา ที่ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 1 (2503), โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 12 (2503), โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (2515), โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา (2517), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36 (2536)

พล.อ.สุรยุทธ์ เคยตำแหน่งที่สำคัญ ๆ อาทิ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 (2551 – 2559 และ 2546 – 2549), นายกรัฐมนตรี คนที่ 24 (2549 – 2551), รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (2550 – 2551), ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (2545 – 2546), ผู้บัญชาการทหารบก (2541 – 2545)

ปัจุบัน พล.อ.สุรยุทธ์ ตำแหน่งอื่นที่สำคัญ อาทิ ประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส, กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล กรรมการสภากาชาดไทย, รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, ประธานกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เป็นต้น

คณะองคมนตรี ประกอบด้วย

อ่านข่าว : โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นองคมนตรี

1. นายเกษม วัฒนชัย ดำรงตำแหน่ง องคมนตรี 6 ธ.ค. 2559 

เกิดเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2484 ที่ จ.ราชบุรี เข้ารับการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2510), วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิคาโก (2515), วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยชิคาโก (2517), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36 (2536)

นายเกษม เคยตำแหน่งที่สำคัญ อาทิ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 (2544 – 2559), รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (2544), ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (2537 – 2539), อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2532 – 2535)

ปัจุบัน ตำแหน่งอื่น ๆ อาทิ กรรมการบริหารและเลขาธิการมูลนิธิอานันทมหิดล, กรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นต้น 

2. นายพลากร สุวรรณรัฐ ดำรงตำแหน่ง องคมนตรี 6 ธ.ค.2559 

เกิดเมื่อวันที่ 14 ก.ค.2491 ที่กรุงเทพฯ เข้ารับการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, M.A.I.A. Ohio University, U.S.A., วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37 (2537)

นายเกษม เคยตำแหน่งที่สำคัญ อาทิ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 (2544 – 2559), รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหาร จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2541 -2544), ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (2539 – 2541) และผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (2535 – 2539)

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน อาทิ กรรมการบริหารและเหรัญญิกมูลนิธิอานันทมหิดล,  กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา, กรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย, รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นต้น 

3. นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ดำรงตำแหน่ง องคมนตรี 6 ธ.ค.2559  

เกิดเมื่อวันที่ 24 ส.ค.2487 เข้ารับการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2507), เนติบัณฑิต (2508), ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา (2510), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37 (2537)

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 (2550 – 2559), ประธานสมาคมกฎหมายอาเซียน (2549 – 2552), ประธานศาลฎีกา (2545 – 2547), ประธานศาลอุทธรณ์ (2544)

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน กรรมการบริหารและรองเลขาธิการมูลนิธิอานันทมหิดล, ประธานมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา, กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

4. นายศุภชัย ภู่งาม ดำรงตำแหน่ง องคมนตรี 6 ธ.ค.2559 

เกิดเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.2488 เข้ารับการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2509), เนติบัณฑิต (2513), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39 (2539)

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 (2551 – 2559), ประธานศาลฎีกา (2547 –2548), ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3 (2545 – 2547)

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล, รองประธานมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา, กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

5. พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ดำรงตำแหน่ง องคมนตรี 6 ธ.ค.2559 

เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2491 เข้ารับการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 13 (2512), หลักสูตรครูการบินไอพ่น (PILOT INSTRUCTOR T-38) โดยทุน IMETP ซานอันโตนิโอ
รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา (2522), โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ (2526), วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 25 (2534), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41 (2541) 

พล.อ.อ.ชลิต ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 (2554 – 2559), ผู้บัญชาการทหารอากาศ (2548– 2551), ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ (2541 – 2542), ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย/จากาตาร์ อินโดนีเซีย (2535 – 2537)

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล, กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส, ประธานกรรมการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.), กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

6. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง องคมนตรี 6 ธ.ค.2559  

เกิดเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2496 เข้ารับการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 23 (2518), โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (2528), รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2544), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 49 (2549)

พล.อ.ดาว์พงษ์ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (2558 – 2559), รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2557 – 2558), รองผู้บัญชาการทหารบก (2554 – 2556)

ปัจจุบัน พล.อ.ดาว์พงษ์ ตำแหน่งอื่นที่สำคัญ เช่น กรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.), กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล, อุปนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, กรรมการและเลขาธิการโครงการกองทุนการศึกษา, ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

7. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ดำรงตำแหน่ง องคมนตรี 6 ธ.ค.2559 

เกิดเมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2498 เข้ารับการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26 (2522), โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (2531), บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2541), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51 (2551)

พล.อ.ไพบูลย์ ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (2557  – 2559), รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (2557 – 2558), ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (2556 – 2557), แม่ทัพภาคที่ 1 (2555 – 2556), ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (2550 – 2552 )

ปัจจุบัน พล.อ.ไพบูลย์ กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล, กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

8. นายจรัลธาดา กรรณสูต ดำรงตำแหน่ง องคมนตรี 12 ธ.ค.2559 

เกิดเมื่อวันที่ 22 ส.ค.2492 เข้ารับการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2514), ปริญญาโท สาขา Natural Resources มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา (2517), ปริญญาเอก สาขา Zoology มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดา (2524)

นายจรัลธาดา มีตำแหน่งที่สำคัญในอดีต ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ (2552 – 2559 ), ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2550), อธิบดีกรมประมง (2548)

ปัจจุบัน นายจรัลธาดา ตำแหน่งอื่นที่สำคัญ อาทิ กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล, ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง, ประธานคณะบริหารเงินกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น 

9. พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ ดำรงตำแหน่ง องคมนตรี 23 ธ.ค.2559 

เกิดเมื่อวันที่ 23 ส.ค.2499 เข้ารับการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 27 (2522), โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 2532), ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (2539), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 22 (2552)

พล.อ.กัมปนาท มีตำแหน่งที่สำคัญในอดีต ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (2558 – 2559), แม่ทัพภาคที่ 1 (2557 – 2558), ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (2552 – 2554)

ปัจจุบัน พล.อ.กัมปนาท ตำแหน่งอื่นที่สำคัญ อาทิ กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล, กรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง, ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

10. พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ ดำรงตำแหน่ง องคมนตรี 8 มิ.ย.2560  

เกิดเมื่อวันที่ ­29 ส.ค.2500 เข้ารับการศึกษา โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 73 (2523), โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 51 (2534), วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 34 (2545), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 23 (2554)

พล.ร.อ.พงษ์เทพ เคยตำแหน่งที่สำคัญในอดีต รองปลัดกระทรวงกลาโหม (2559 – 2560), ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ (2558 – 2559), ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ (2557 – 2558), ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี (2550 – 2552)

ปัจจุบัน พล.ร.อ.พงษ์เทพ ตำแหน่งอื่นที่สำคัญ อาทิ กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล, ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น

11.นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่ง องคมนตรี 11 มี.ค.2561 

เกิดเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2485 การศึกษา ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) London School of Economics สหราชอาณาจักร (2507), ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ Australian National University เครือรัฐออสเตรเลีย (2514)

นายจิรายุ ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต เลขาธิการพระราชวัง (2559 -2561), ผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (2530 -2561), รองเลขาธิการพระราชวัง (2530 – 2559), รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (2529-2530 ), รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (2526-2529)

ปัจจุบัน นายจิรายุ ตำแหน่งอื่นที่สำคัญ อาทิ กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล, กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

12.นายอำพน กิตติอำพน ดำรงตำแหน่ง องคมนตรี 2 ต.ค.2561 

เกิดเมื่อวันที่ 10 ต.ค.2498 การศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S. Economics) Northeastern University, Boston U.S.A., ดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์) Clemson University, South Carolina U.S.A., วปอ. รุ่นที่ 45

นายอำพน เคยตำแหน่งที่สำคัญในอดีต  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2553 – 2559), เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547- 2553), รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2545-2547), ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560-2561), ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (2556- 2561), ประธานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (2555-2561)

กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (2547-2556 ), กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) (2548-2561), กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7 และคณะพิเศษ (2548-2561), กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) (2555-2561)

ปัจจุบัน นายอำพน ตำแหน่งอื่นที่สำคัญ อาทิ กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล

13. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ดำรงตำแหน่ง องคมนตรี 2 ต.ค.2561 

เกิดเมื่อวันที่ 20 ต.ค.2500 เข้ารับการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 27 (2523), โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 66 (2531), หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 24 (2554)

พล.อ.เฉลิมชัย มีตำแหน่งที่สำคัญในอดีต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (2556-2558), สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2557-2561), ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (2558-2559), ผู้บัญชาการทหารบก (2559-2561)

ปัจจุบัน พล.อ.เฉลิมชัย ตำแหน่งอื่นที่สำคัญ อาทิ กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล, กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท

14. พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ดำรงตำแหน่ง องคมนตรี 2 ต.ค.2561  

เกิดเมื่อวันที่ 15 พ.ค.2501 เข้ารับการศึกษา วิศกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) โรงเรียนนายร้อยรวม ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 26 (2525), ศิษย์การบินกองทัพอากาศ รุ่นที่ 73 (2527), วิทยาลัยการทัพอากาศ (ญี่ปุ่น) รุ่นที่ 40 (2541), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54 (2555), สถาบันวิทยาลัยการพลังงาน รุ่นที่ 5 (2557), การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 15 (2560)

พล.อ.อ.จอม เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต กรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (2561), ผู้บัญชาการทหารอากาศ (2559-2561), ตุลาการศาลทหารสูงสุด (2559-2561), ประธานกรรมการ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด (2559-2561), สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2557-2561), เสนาธิการทหารอากาศ (2557-2559)

ปัจจุบัน พล.อ.อ.จอม มีตำแหน่งอื่นที่สำคัญ อาทิ กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, กรรมการกองทุนการศึกษา

15. นายนุรักษ์ มาประณีต ดำรงตำแหน่ง องคมนตรี 4 พ.ค.2563 

เกิดเมื่อวันที่ 24 เม.ย.2492 เข้ารับการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

นายนุรักษ์ ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ (2557 – 2563), ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (2551), สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (2550), ตุลาการรัฐธรรมนูญ (2549), ผู้พิพากษาศาลฎีกา (2549)

ปัจจุบัน นายนุรักษ์ มีตำแหน่งอื่นที่สำคัญ คือ กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

16. นายเกษม จันทร์แก้ว ดำรงตำแหน่ง องคมนตรี 24 มี.ค. 2564 

เกิดเมื่อวันที่ 23 เม.ย.2481 เข้ารับการศึกษา วนศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, M.S. (Watershed Management) Colorado State University, Ph.D. (Hydrology) University of Washington, ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายเกษม ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์) (5 มี.ค.2523 -14 เม.ย. 2524), อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (15 ก.ย.2531 – 26 ต.ค.2531), รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2531 – 2532), นายกสภาสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ (2542 – 2560), นายกสภาสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร (2547 – 2559), นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (2550 – 2559)

ปัจจุบัน นายเกษม มีตำแหน่งอื่นที่สำคัญ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

17. พล.อ.บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ดำรงตำแหน่ง องคมนตรี 21 ต.ค.2565 

เกิดเมื่อวันที่ 5 พ.ค.2481 การศึกษา โรงเรียนกลาโหมอุทิศ, โรงเรียนนายร้อยทหารบก (นตท.15), โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พล.อ.บัณฑิตย์ ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต ราชองครักษ์พิเศษ (2538-2565), ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (2538-2541), แม่ทัพภาคที่ 1 (2537-2538), ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (2536-2537), แม่ทัพน้อยที่ 1 (2535-2536), ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 (2531-2535), ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (2528-2531)

ปัจจุบัน พล.อ.บัณฑิตย์ ตำแหน่งอื่นที่สำคัญ อาทิ กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล, กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา, กรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

และ 18. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม อดีตผู้บัญชาการทหารบก

เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2497 ปัจจุบันอายุ 69 ปี อดีตเคยดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และเป็นคณะรัฐประหารที่ปกครองประเทศไทย ตั้งแต่ 22 พ.ค.2557 จนถึง 16 ก.ค. 2562 และ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 29 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

และล่าสุด ได้รับการโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งเป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2566 

อ่านข่าวอื่น ๆ

ปล่อยคลิป 3 “แป้ง นาโหนด” ตั้งคำถามเหตุไม่ได้ประกันตัว

“สส.แจ้” มา “กรณ์” โบกมือลาชาติพัฒนากล้า

ส่องบทบาท “จีน” กลางศึกอิสราเอล-ฮามาส

21 มีนาคม พ.ศ. 2497

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่