หน้าแรก Voice TV โพลชี้ ปี 66 คนมีความสุขได้อยู่กับครอบครัวเหนื่อยหน่ายปัญหาเศรษฐกิจ-การเมืองวุ่นวาย

โพลชี้ ปี 66 คนมีความสุขได้อยู่กับครอบครัวเหนื่อยหน่ายปัญหาเศรษฐกิจ-การเมืองวุ่นวาย

21
0
โพลชี้-ปี-66-คนมีความสุขได้อยู่กับครอบครัวเหนื่อยหน่ายปัญหาเศรษฐกิจ-การเมืองวุ่นวาย

‘นิด้าโพล’ เผยผลสำรวจพบว่าร้อยละ 42.75 ระบุว่าในปี 2566 ค่อนข้างมีความสุข เพราะได้อยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัว แต่ ร้อยละ 58.63 เหนื่อยหน่ายกับปัญหาเศรษฐกิจ รองลงมาปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เหนื่อยหน่ายกับอะไรบ้าง ในปี 2566 ที่ผ่านมา” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 12-20 ธันวาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความรู้สึกของประชาชนในปี 2566 ที่ผ่านมา

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงความสุขในปี 2566 ที่ผ่านมา พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 42.75 ระบุว่า ค่อนข้างมีความสุข เพราะ ได้อยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัว มีงานทำ ไม่มีโรค และไม่มีหนี้สิน รองลงมา ร้อยละ 27.86 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความสุข เพราะ เศรษฐกิจไม่ดี ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ข้าวของราคาแพง ค่าครองชีพสูง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย และเบื่อความวุ่นวายทางการเมือง ร้อยละ 18.63 ระบุว่า มีความสุขมาก เพราะ มีงานทำ สุขภาพแข็งแรง ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานและคนในครอบครัว ขณะที่บางส่วนระบุว่า เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองดีขึ้น ร้อยละ 10.69 ระบุว่า ไม่มีความสุขเลย เพราะ เศรษฐกิจไม่ดี รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ไม่มีงานทำ มีหนี้สินเพิ่มขึ้น ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ข้าวของราคาแพง ค่าครองชีพสูง ขณะที่บางส่วนระบุว่า มีปัญหาสุขภาพ และร้อยละ 0.07 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนเหนื่อยหน่าย ในปี 2566 ที่ผ่านมา พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 58.63 ระบุว่า ปัญหาเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ รองลงมา ร้อยละ 25.42 ระบุว่า ปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองทั้งในและนอกสภา ร้อยละ 23.13 ระบุว่า ปัญหาภัยไซเบอร์ เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ การแฮกข้อมูล เป็นต้น ร้อยละ 20.76 ระบุว่า ปัญหาราคาพลังงาน ร้อยละ 20.23 ระบุว่า ปัญหาสุขภาพ โรคระบาด ร้อยละ 19.54 ระบุว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ร้อยละ 16.03 ระบุว่า ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ร้อยละ 13.89 ระบุว่า ปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 11.91 ระบุว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยทางธรรมชาติ ร้อยละ 10.61 ระบุว่า

ปัญหาความขัดแย้งในสังคม ร้อยละ 9.85 ระบุว่า ไม่เหนื่อยหน่ายกับอะไรเลย ร้อยละ 9.62 ระบุว่า ปัญหาการคอรัปชันในทุกระดับ ร้อยละ 7.56 ระบุว่า ปัญหาการจราจร ร้อยละ 5.65 ระบุว่า ปัญหากระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 5.19 ระบุว่า ปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมในระบบราชการ ร้อยละ 4.58 ระบุว่า ปัญหาสงคราม ความขัดแย้งในต่างประเทศ และร้อยละ 0.92 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ปัญหาการทำงาน ปัญหาครอบครัว และปัญหาความรัก

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่