หน้าแรก Thai PBS มติตุลาการฯ “นครินทร์ เมฆไตรรัตน์” นั่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

มติตุลาการฯ “นครินทร์ เมฆไตรรัตน์” นั่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

24
0
มติตุลาการฯ-“นครินทร์-เมฆไตรรัตน์”-นั่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

วันนี้ (10 ม.ค.2567) ผู้สื่อข่าวประจำศาลรัฐธรรมนูญ รายงานว่า ในการประชุม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประจำสัปดาห์ในวันนี้ นอกจากวาระพิจารณาคำร้องแล้ว ยังมีการเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ แทนนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบัน ที่หมดวาระเมื่อเดือนกันยายน 2566 ซึ่งกระบวนการเลือกในวันนี้เสียงข้างมากโหวตเลือก นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

สำหรับกระบวนการเลือกในวันนี้ นายสุเมธ รอยกุลเจริญ บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ร่วมเข้าประชุมเพื่อร่วมโหวตดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ด้วย พร้อมกับ ตุลาการที่ยังคงทำหน้าที่อยู่ เว้นนายวรวิทย์ไม่ได้ร่วมโหวต ซึ่งประกอบด้วย

1.นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์
2.นายปัญญา อุดชาชน
3.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม
4. นายวิรุฬห์ แสงเทียน
5.นายจิรนิติ หะวานนท์
6.นายนภดล เทพพิทักษ์
7.นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์
8.นายอุดม รัฐอมฤต
9.นายสุเมธ รอยกุลเจริญ

ซึ่งผลการลงคะแนนคัดเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ เป็นการลงคะแนนลับ ปรากฏว่า นายนครินทร์ ได้คะแนน 5 เสียง นายจิรนิติ ได้ 2 เสียง และ นายปัญญา ได้ 2 เสียง ทำให้นายนครินทร์ ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

และตามขั้นตอนนั้นจะต้อง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะส่งรายชื่อนายนครินทร์ ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ให้ประธานวุฒิสภานำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พร้อมกันนี้รอกระบวนการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ทำหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

ทั้งนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2567 นี้ จะมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหมดวาระอีก 2 คนคือ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และนายปัญญา อุดชาชน หลังจากที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยตามรัฐธรรมนูญปี 2550 มีวาระดำรงตำแหน่ง 9 ปี

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

ประวัติ “นครินทร์ เมฆไตรรัตน์”

ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นนักรัฐศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

จบการการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการเมืองการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาเอก INTERNATIONAL STUDIES WASEDA UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2558 คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อื่น ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง ภายหลังพิจารณาแล้ว ที่ประชุมลงมติเลือกศาสตราจารย์นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

จากนั้นได้นำเสนอชื่อต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีการประชุมและลงคะแนนลับ เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2558 โดยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงมติให้ความเห็นชอบ 158 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 6 เสียง

จากนั้นมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2558

อ่านข่าวอื่นๆ :

ศาล รธน.ไม่รับคำร้อง “ณฐพร” ขอให้สั่งเอาผิด “อานนท์-ไมค์-รุ้ง”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่