หน้าแรก Voice TV ‘กงศุล’ เผยประโยชน์ ‘วีซ่าฟรี' เพิ่มรายได้ท่องเที่ยว-กระตุ้นเศรษฐกิจ

‘กงศุล’ เผยประโยชน์ ‘วีซ่าฟรี' เพิ่มรายได้ท่องเที่ยว-กระตุ้นเศรษฐกิจ

18
0
‘กงศุล’-เผยประโยชน์-‘วีซ่าฟรี'-เพิ่มรายได้ท่องเที่ยว-กระตุ้นเศรษฐกิจ

กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว กรมการกงสุล ’ เผยประโยชน์ ‘วีซ่าฟรี’ 3 มิติิ เศรษฐกิจ-ระหว่างประเทศ-ประชาชน

กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว กรมการกงสุล ได้เปิดเผยมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa-Free) จากการที่รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยว ให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทาง 5 สัญชาติ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวตลาดหลักและตลาดใหม่ของไทย ดังนี้

  1. จีน โดยสามารถพำนักในราชอาณาจักร เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เป็นกรณีชั่วคราว โดยเริ่มตั้งแต่ 25กันยายน 2566-29 กุมภาพันธ์ 2567
  2. คาซัคสถาน โดยสามารถพำนักในราชอาณาจักร เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เป็นกรณีชั่วคราว โดยเริ่มตั้งแต่ 25กันยายน 2566-29 กุมภาพันธ์ 2567
  3. รัสเซีย โดยสามารถพำนักในราชอาณาจักร เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน เป็นกรณีชั่วคราว โดยเริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566-30 เมษายน 2567
  4. อินเดีย โดยสามารถพำนักในราชอาณาจักร เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เป็นกรณีชั่วคราว โดยเริ่มตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2566-10 พฤษภาคม 2567
  5. ไต้หวัน โดยสามารถพำนักในราชอาณาจักร เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เป็นกรณีชั่วคราว โดยเริ่มตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2566 – 10 พฤษภาคม 2567

มาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa-Free) เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ในการส่งเสริมผลประโยชน์ ของประเทศไทยใน 3 มิติ ดังนี้

มิติเศรษฐกิจ

ในปี 2562 รายได้จากการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักของไทย คิดเป็นสัดส่วนถึง 16% ของ GDP โดยเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ 10% ของ GDP ซึ่งคิดเป็น 61% จากรายได้ท่องเที่ยวทั้งหมด

มาตรการ Visa-Free สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยรายได้จากการท่องเที่ยวจะนำไปหมุนเวียนใน ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้ไปยังภาคส่วนต่างๆ ของเศรษฐกิจโดยเฉพาะ ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ในแผนบริหารราชการแผ่นดิน โดยหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว อาทิ ททท. และ กก. ได้มีสถิติค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ นทท. จาก 5สัญชาติ ดังนี้

(1) จีน 2,270 บาทต่อคนต่อวัน

(2) ไต้หวัน 2,156 บาทต่อคนต่อวัน

(3) อินเดีย 2,349 บาท ต่อคนต่อวัน

(4) รัสเซีย 3,619 บาทต่อคนต่อวัน

(5) คาซัคสถาน 4,365 บาทต่อคนต่อวัน

ในปี 2566 ประเทศไทยได้ยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวสัญชาติจีน คาซัคสถาน รัสเซีย อินเดียและไต้หวัน สถิติเดินทางเข้าตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง ธันวาคม 2566 จำนวน 2,425,402 คน (ข้อมูลสถิติ เดินทางเข้าจาก สตม.)

มิติระหว่างประเทศ

ปัจจุบัน มาตรการ Visa-Free เป็นมาตรการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศ อาทิ การที่ไทยให้สิทธิ ผ.30กับประเทศจีน เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาล ไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและ หนังสือเดินทางกึ่งราชการ ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม 2567

ประเทศที่ได้รับสิทธิดังกล่าวอาจพิจารณาให้มาตรการยกเว้นการตรวจลงตราแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติ ไทยตามหลักประติบัติต่างตอบแทนมากขึ้น

มิติประชาชน

มาตรการยกเว้นการตรวจลงตราเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นความเชื่อมโยงระหว่างภาคประชาชน ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบไทย และประสงค์ เดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม อาหารและอื่น ๆ

นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ โดยการที่ประเทศไทยมีนโยบายที่เอื้อ ต่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนประเทศไทยมากขึ้น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่