หน้าแรก Thai PBS เปิดรายชื่อ 72 กมธ.พิจารณางบประมาณ ปี 68

เปิดรายชื่อ 72 กมธ.พิจารณางบประมาณ ปี 68

27
0
เปิดรายชื่อ-72-กมธ.พิจารณางบประมาณ-ปี-68
เปิดรายชื่อ 72 กมธ.พิจารณางบประมาณ ปี 68

วันนี้ (22 มิ.ย.2567) ภายหลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติ 311 ต่อ 175 งดออกเสียง 2 รับหลักการร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 วงเงินกว่า 3.75 ล้านล้านบาท 

ได้มีการเสนอชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2568 จำนวน 72 คน ประกอบด้วย

อ่านข่าว : ฉลุย! สภามีมติ 311 ต่อ 175 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบฯ 68

คณะรัฐมนตรี จำนวน 18 คน 

1.นายพิชัย ชุณหวชิร
2.นายจักรพงษ์ แสงมณี
3.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
4.นางมนพร เจริญศรี
5.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์
6.นายพงศกร อรรณนพพร
7.นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์
8.นายชาดา ไทยเศรษฐ์
9.นางนันทนา สงฆ์ประชา
10.นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ
11.นายอลงกต มณีกาศ
12 นางสาวกุลวลี นพอมรบดี
13.นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
14.นายไผ่ ลิกค์
15.นายวราเทพ รัตนากร
16.นายซูการ์โน มะทา
17.นายวสวรรธน์ พวงพรศรี
18.นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร 

พรรคก้าวไกล จำนวน 16 คน

1.น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล
2.นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
3.นายวรภพ วิริยะโรจน์
4.นายศุภโชติ ไชยสัจ
5.นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์
6.นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์
7.นายอิทธิพล ชลธราศิริ
8.นางสาวภคมน หนุนอนันต์
9.น.ส.ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์
10.นายเอกราช อุดมอำนวย
11.น.ส.รักชนก ศรีนอก
12.นายสหัสวัต คุ้มคง
13.นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร
14.น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา
15.นายวีระ ธีระภัทรานนท์
16.นายวิจักขณ์ฤทธิ์ จิวจินดา

พรรคเพื่อไทย จำนวน 15 คน

1.นายทรงยศ รามสูต
2.นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล
3.นายวารุจ ศิริวัฒน์
4.นายพัฒนา สัพโส
5.นายวัชระพล ขาวขำ
6.นายวิรัช พิมพะนิตย์
7.นายพชร จันทรรวงทอง
8.นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย
9.นายธเนศ เครือรัตน์
10.น.ส.ธัญธารีย์ สันตพันธุ์
11.นายวรวงศ์ วรปัญญา
12.นายพนม โพธิ์แก้ว
13.นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
14.นายสุรเกียรติ เทียนทอง
15.นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ

พรรคภูมิใจไทย จำนวน 8 คน

1.นายเอกราช ช่างเหลา
2.นายภราดร ปริศนานันทกุล
3.นายพลพีร์ สุวรรณฉวี
4.น.ส.ผกามาศ เจริญพันธ์
5.นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา
6.นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน
7.นางสุขสมรวย วันทนียกุล
8.นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์

พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 5 คน

1.นายองอาจ วงษ์ประยูร
2.นายวิริยะ ทองผา
3.นายอนุรัตน์ ตันบรรจง
4.น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์
5.นายอามินทร์ มะยูโช๊ะ

พรรครวมไทยสร้างชาติ จำนวน 4 คน

1.นายวิชัย สุดสวาสดิ์
2.นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง
3.นายปรเมษฐ์ จินา
4.นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ

พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 3 คน

1.นายวุฒิพงษ์ นามบุตร
2.นายร่มธรรม ขำนุรักษ์
3.นายพิทักษ์เดช เดชเดโช

พรรคชาติไทยพัฒนา จำนวน 1 คน

1.นายอนุรักษ์ จุรีมาศ

พรรคประชาชาติ จำนวน 1 คน

1.นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์

พรรคไทยสร้างไทย จำนวน 1 คน

1.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์

ทั้งนี้ ได้กำหนดการแปรญัตติเป็นเวลา 30 วัน และให้ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2568 นัดแรกวันที่ 24 มิ.ย.นี้ เวลา 10.00 น.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่