หน้าแรก Thai PBS เปิดข้อกฎหมาย กกต.ประกาศรับรอง สว.ก่อนได้ สอยทีหลัง

เปิดข้อกฎหมาย กกต.ประกาศรับรอง สว.ก่อนได้ สอยทีหลัง

9
0
เปิดข้อกฎหมาย-กกตประกาศรับรอง-สว.ก่อนได้-สอยทีหลัง
เปิดข้อกฎหมาย กกต.ประกาศรับรอง สว.ก่อนได้ สอยทีหลัง

วันนี้ (10 ก.ค.2567) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประกาศรับรองผลการเลือก สว.ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. ปี 2561 กำหนด ให้ประกาศผล 200 คน และบัญชีสำรอง 100 คน ตามมาตรา 42 ที่กำหนดว่าเมื่อ กกต. ได้รับรายงาน การนับคะแนน ผลการเลือกระดับประเทศแล้ว ให้รอไว้ไม่น้อย 5 วัน เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถ้าหากเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง สุจริต และเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกในราชกิจจานุเบกษา

อ่านข่าว : เปิดรายชื่อ 200 สว. “สมชาย” ตกรอบ “ศรีวราห์-ทนายตั้ม” ติดสำรอง

โดยให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มตั้งแต่ลำดับที่ 1-10 เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มนั้น รวม 20 กลุ่มสาขาอาชีพ และผู้ที่ได้รับคะแนนลำดับที่ 11-15 ของแต่ละกลุ่มอยู่ในบัญชีสำรองและแจ้งให้สำนักงานเลขาวุฒิสภารับทราบ

และมาตรา 62 เมื่อ กกต. ประกาศผลการเลือกตามมาตรา 42 วรรคสองแล้ว ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือก หรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลนั้น อันทำให้การเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้น

เมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาพิจารณาแล้ว ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษา ว่าผู้นั้นไม่ได้กระทำความผิด เมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าผู้นั้นกระทำความผิดให้สมาชิกภาพของ สว. ผู้นำสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่

โดยให้นำความวรรคหนึ่งมาบังคับแก่ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอยู่ในบัญชีสำรองด้วย และเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าผู้นั้นกระทำความผิดให้ กกต. สั่งลบรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีสำรองและให้นำมาตรา 46 วรรคสองมาบังคับใช้โดยอนุโลม

อ่านข่าว : “เจษฎ์” ชี้ ให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ สว.ชุดใหม่

ซึ่งมาตรา 46 กำหนดให้ กกต. สั่งลบรายชื่อของบุคคลออกจากบัญชีสำรอง เมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 13 หรือมีลักษณะลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลในบัญชีสำรองกลุ่มใดกระทำการใดหรือรู้เห็นเป็นใจด้วยกับการกระทำใดของบุคคล อันทำให้การเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาตามมาตรามาตรา 63 วรรคสาม

นอกจากนี้ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. ฉบับที่ 3 ข้อ 154/1 กำหนดว่าภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้ามีเหตุทำให้ผู้ที่ได้รับคะแนนคะแนนสูงสุดในลำดับที่ 1-10 คนใดในกลุ่มใด ไม่สามารถเป็นผู้ได้รับเลือกเป็น สว. ได้เพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือถูกลบชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ หรือตาย หรือเพราะเหตุอื่นใด ให้เลื่อนบุคคลที่ได้รับคะแนนอยู่ในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้น เป็นผู้ได้รับเลือกเป็น สว. ให้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้ที่ได้รับคะแนนอยู่ในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นมีจำนวนเท่าที่เหลืออยู่

อ่านข่าว :

สว.เก่าขู่เจอ “รัฐประหาร” สกัด สว.ใหม่ค้านตั้ง กมธ.สอบ

กกต.ลุยตรวจเอกสารสมัคร สว. กว่า 40,000 คน แจ้งข้อมูลเท็จหรือไม่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่