คณะกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ถึง 17 กรกฎาคม 2567

นายนิคม บุญวิเศษ  – หัวหน้าพรรค

หัวหน้าพรรค

นายรังสรรค์ พรหมโลก – รองหัวหน้าพรรค

รองหัวหน้าพรรค

นายพัศพงศ์ พงษ์เรืองรอง – รองหัวหน้าพรรค

รองหัวหน้าพรรค

นายทรรศนัย ทีน้ำคำ – รองหัวหน้าพรรค

รองหัวหน้าพรรค

นายนิรัตน์ กาฬพันธ์ – รองหัวหน้าพรรค

รองหัวหน้าพรรค

นายภัทรพนธ์ ชาชุมพร – รองหัวหน้าพรรค

รองหัวหน้าพรรค

นายฐิติพงษ์ หมื่นหาญ – รองหัวหน้าพรรค

รองหัวหน้าพรรค

นายจรินทร์ เฮียงกุล – เลขาธิการพรรค

เลขาธิการพรรค

นางสาวธัญลักษณ์ ศรีทา – เหรัญญิกพรรค

นายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ – นายทะเบียนสมาชิกพรรค

นายทะเบียนสมาชิกพรรค

นายไกรเดช บุนนาค – กรรมการบริหารพรรค

ผู้อำนวยการพรรค

นางสาวอรวรรณ พิไลวรเพชร – กรรมการบริหารพรรค

รองโฆษกพรรค

นายองอาจ ทรัพย์มาก – กรรมการบริหารพรรค

นายศิริวัชร์ เลาประสบวัฒนา – กรรมการบริหารพรรค

กรรมการบริหารพรรค

นายจีระศักดิ์ ขาวปลอด – กรรมการบริหารพรรค

กรรมการบริหารพรรค