พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'ประวิตร' ตั้งคณะกรรมการ 5 ชุดรับศึกเลือกตั้ง ไร้ชื่อ 'นฤมล' ร่วมทีม

‘ป้อม’ ตั้ง คกก. 5 ชุดรับมือศึกเลือกตั้ง ‘วิรัช -ธรรมนัส’ นั่งแท่น ชุดปราศรัยหาเสียง ส่วน ‘มิ่งขวัญ-อุตตม-วราเทพ’ ชุดจัดทำนโยบาย ด้าน ‘สนธิรัตน์’ ผงาดนั่ง ปธ.ฝ่ายกลยุทธ์การเมือง ขณะที่ ทั้ง 5 ชุดไร้ชื่อ ‘นฤมล’ ร่วมทีม

วันที่ 24 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ โดยมี สันติ พร้อมพัฒน์ เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย วราเทพ รัตนากร, พล.อ.กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์, วิเชียร ชวลิต, พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ, ชาญกฤช เดชวิทักษ์ และ ณรงค์ โยธนัง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคพลังประชารัฐในด้านการประสานงาน และการสนับสนุนการดำเนินการ ของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รวมทั้งดูแลการประชุมของคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และบริหารการเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ 

นอกจากนี้ พรรคยังได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย โดยมี ไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นประธาน กรรมการ ประกอบด้วย ประสาน หวังรัตนปราณี, นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ, วิเชียร ชวลิต, ภาส ภาสสัทธา และ ทศพล เพ็งส้ม ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคพลังประชารัฐในทางกฎหมายและการบังคับใช้ข้อบังคับของพรรคพลังประชารัฐเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ โดยคณะกรรมการชุดนี้ จะมีอำนาจหน้าที่ในการติดตามดูแลการดำเนินกิจกรรมของพรรคให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา และข้อแนะนำด้านกฎหมาย ให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และสมาชิก รวมถึงตรวจสอบกรณีสมาชิกพรรคมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ในทุกขั้นตอนต่อหัวหน้าพรรคโดยตรง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสามารถตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย 

นอกจากนี้ พรรคยังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและปราศรัยหาเสียง โดยมี วิรัช รัตนเศรษฐ เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์, ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า, สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์, ตรีนุช เทียนทอง, อภิชัย เตชะอุบล, ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์, นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ, วราเทพ รัตนากร, สกลธี ภัททิยกุล และ วลัยพร รัตนเศรษฐ

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคประชารัฐในด้านการจัดกิจกรรมทางการเมือง และการจัดเวทีปราศรัยหาเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป พ.ศ. 2566 ของพรรคพลังประชารัฐเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งจะมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแผนการจัดกิจกรรมทางการเมือง และการจัดเวทีปราศรัยหาเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป พ.ศ. 2566 ของพรรค ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และบริหารเพื่อการเลือกตั้ง รวมถึงอำนวยการและประสานงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมทางการเมืองและเวทีปราศรัยหาเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคณะกรรมการสามารถแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และบริหารเพื่อการเลือกตั้งและหัวหน้าพรรค รวมไปถึงดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และบริหารเพื่อการเลือกตั้งและหัวหน้าพรรค

นอกจากนี้ พรรคยังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดทำนโยบาย โดยมี มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ และ ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เป็นที่ปรึกษา มี อุตตม สาวนายน เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์, วราเทพ รัตนากร, พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ, ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี, ชาญกฤช เดชวิทักษ์, วลัยพร รัตนเศรษฐ และ บุรินทร์ สุขพิศาล ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคพลังประชารัฐในด้านการศึกษาและการจัดทำร่างนโยบายเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ โดยจะมีอำนาจหน้าที่ศึกษาและจัดทําร่างนโยบายเพื่อการโดนณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรค และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง เสนอหัวหน้าพรรคพิจารณา เพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมให้เกิดความสมบูรณ์ครบถ้วน รวมทั้งนําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป และจัดให้มีการรับฟังแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค สมาชิกพรรค นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาและจัดทำร่างนโยบายเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนต่างๆ ในทุกระดับ ตั้งแต่ในชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับชาติ โดยให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และบริหารเพื่อการเลือกตั้งและหัวหน้าพรรคต่อไป

นอกจากนี้ พรรคยังได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกลยุทธ์การเมือง โดยมี สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย วิรัช รัตนเศรษฐ, ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า, มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์, นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ, วราเทพ รัตนากร, อันวาร์ สาและ, วิเชียร ชวลิต และ สกลธี ภัททิยกุล ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคพลังประชารัฐในด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการกำหนดกลยุทธ์ทางการเมืองของพรรคพลังประชารัฐเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามความเห็นและมติของคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และบริหารเพื่อการเลือกตั้ง และให้ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง เพื่อมากำหนดกลยุทธ์ทางการเมืองของพรรค รวมถึงกำหนดแผนและดำเนินกลยุทธ์ทางการเมืองร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ โดยให้รายงานผลต่อคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และบริหารเพื่อการเลือกตั้งและหัวหน้าพรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นทั้ง 5 ชุด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ไม่ปรากฏชื่อของ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค ซึ่งก่อนหน้านี้ถือว่ามีบทบาทสำคัญภายในพรรคพลังประชารัฐมาโดยตลอด แต่กลับมีชื่อบุคคลที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในพรรค ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้ ร่วมเป็นคณะกรรมการหลายคน

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More