พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ชาติไทยพัฒนา มอบ 'วราวุธ' ตัดสินใจทางการเมือง

นิกร แถลงมติ กก.บห.ชทพ. มอบอำนาจ วราวุธ ตัดสินใจทางการเมือง ท่ามกลาง เวลาที่เร่งรัด-สถานการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.66 ที่พรรคชาติไทยพัฒนา นิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา แถลงข่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนาครั้งที่ 4 / 2566 เพื่อพิจารณาการดำเนินงานทางการเมืองของพรรคชาติไทยพัฒนาภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปปี 2566 เสร็จสิ้นแล้ว และพรรคชาติไทยพัฒนาได้รับการเลือกตั้ง และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมจำนวน 10 คน

สำหรับการประชุมกรรมการบริหารพรรคชาติไทยพัฒนา ในวันเดียวกันนี้ มีวาระเพื่อพิจารณาการดำเนินงานทางการเมืองของพรรค , พิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามที่ได้มีสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่และกำลังจะมีรัฐบาลชุดใหม่ , พิจารณาแต่งตั้งโฆษกพรรคเพิ่มเติม เนื่องจากนายปรเมศวร์ กุมารบุญ ลาออก จากทุกตำแหน่งในพรรคชทพ.เพื่อไปรับราชการ เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย , พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้กับพรรคและสมาชิกพรรค

1.การดำเนินงานทางการเมืองของพรรค เนื่องด้วยเวลาที่เร่งรัดและสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อความคล่องตัว ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจึงมีมติ มอบอำนาจให้หัวหน้าพรรคชทพ. เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจทางการเมืองใดๆ ตลอดจนการพิจารณาบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองของฝ่ายนิติบัญญัติได้ อาทิ ประธานคณะกรรมาธิการฯ หรือตำแหน่งอื่นๆ

2.การพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามที่ได้มีสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่และกำลังจะมีรัฐบาลชุดใหม่ นั้น หลังจากที่พรรคได้ออกประกาศเชิญชวนให้กรรมการบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด และสมาชิกพรรค ร่วมเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้ได้รับพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในนามพรรคชาติไทยพัฒนา ตามข้อบังคับพรรค ข้อ 107 เพื่อนำรายชื่อเหล่านั้น เข้าสู้การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย สำหรับการแต่งตั้งเพื่อเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ รายชื่อ ที่ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานและผู้ทรงคุณวุฒิของพรรค สำหรับการแต่งตั้งเพื่อเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในนามพรรคชาติไทยพัฒนาต่อไป 

3.ที่ประชุมกก.บห.พรรคชทพ. มีมติแต่งตั้ง โฆษกพรรค 2 คน คือ เสมอกัน เที่ยงธรรม และ อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ 

4.แต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการขึ้นใหม่ โดยมี กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นประธาน สันติ กีระนันทน์ เป็นรองประธาน อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ เป็นเลขานุการ

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More