พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เปิดชื่อ “บิ๊กป้อม” ตั้ง 23 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ พปชร.ชุดใหม่

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2566 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ลงนามในคำสั่งพรรคพลังประชารัฐ ที่ 115/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคพลังประชารัฐ โดยเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของพรรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

โดยเฉพาะสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเนื่องมาจากวิกฤตทางด้านต่างๆ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลก และนำมา ซึ่งความเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ การครอบงำทางความคิด การสร้างทัศนคติ และการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ที่เป็น ปัจจัยสำคัญทางการเมือง

ทั้งนี้ได้อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ.2561 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ.2566 ข้อ 17 (1) (จ) (ช) จึงให้ยกเลิกคำสั่งพรรคพลังประชารัฐ ตามบัญชีแนบท้าย และให้แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ดังนี้

 • พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการ
 • ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
 • นายสันติ พร้อมพัฒน์
 • นายวิรัช รัตนเศรษฐ
 • นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
 • นายไพบูลย์ นิติตะวัน
 • น.ส.ตรีนุช เทียนทอง
 • ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
 • พล.อ.กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์
 • นายอภิชัย เตชะอุบล
 • นายสกลธี ภัททิยกุล
 • พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ
 • นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
 • นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
 • นายอุตตม สาวนายน
 • นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
 • พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ
 • นายนพดล พลเสน
 • นายคณิศ แสงสุพรรณ
 • หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี
 • นายชาญกฤช เดชวิทักษ์
 • นายวราเทพ รัตนากร
 • นายบุรินทร์ สุขพิศาล

อ่านข่าว “รัฐสภา” เคาะไทม์ไลน์โหวตนายกฯ รอบ 3 เริ่ม 10 โมง 22 ส.ค.นี้

โดยมีหน้าที่และอำนาจ กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของพรรคพลังประชารัฐ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

นอกจากนี้ให้ กำหนดบทบาท ท่าทีและจุดยืนทางการเมืองของพรรค ทิศทางและแนวทางในการพัฒนาพรรค บุคคลากรของพรรค สมาชิกพรรค และการบริหารจัดการภายในพรรค เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพและเป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน

โดยให้สมาชิกพรรคและประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคอย่างเข้มแข็งและเป็นไปตามวิถีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมโดยตรง

รวมทั้งให้ความเห็นชอบ สั่งการ และติดตามประเมินผล กิจกรรมและแผนงานโครงการที่มอบหมายให้คณะกรรมการด้านต่างๆไปดำเนินการ รวมทั้งกิจกรรมของพรรคที่ดำเนินการร่วมกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

อ่านข่าว ดีลจบ! รวมไทยสร้างชาติร่วมเพื่อไทยตั้งรัฐบาล

ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การเสริมสร้างความข้มแข็งทางเศรษฐกิจภาพรวม การดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิการของประชาชน การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคและประชาชน และการสร้างความนิยมทางการเมือง รวมทั้งการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้วยการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่

นอกจากนี้ แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ที่ปรึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการต่อหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคและดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการและปฏิบัติงานอื่นตามที่หัวหน้าพรรคมอบหมาย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

“บิ๊กตู่” เปรยถ้าหัวขบวนไม่ดีก็ล้มทั้งขบวน-รถไฟทางคู่คืบ 90%

“สมศักดิ์” ปัดฟื้นกลุ่มวังน้ำยม ต่อรองเก้าอี้ รมว.เกษตรฯ

เปิด 4 นายพลตัวเต็ง ลุ้นชิงเก้าอี้ ผบ.ตร. คนที่ 14

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More