พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เช็กรายชื่อ ข้าราชการเมือง-เลขานุการรัฐมนตรี “รัฐบาลเศรษฐา1”

วันนี้ (18 ก.ย.2566) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้งดังนี้

การแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แต่งตั้ง นางพรอนงค์ บุษราตระกูล ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.) ตามมติเสียงข้างมากของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเป็นอันดับสูงสุด มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย.นี้ 

การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน รมว.มหาดไทย

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้ รมช.มหาดไทย รักษาราชการแทน รมช.มหาดไทย ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรมว.มหาดไทย หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามนัยมาตรา 42 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 โดยเรียงตามลำดับ 

 • นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย
 • นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย
 • นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย

อ่านข่าว นายกฯ คาด พ.ย.นี้ เคาะปรับค่าแรงขั้นต่ำ – ดิจิทัลวอลเล็ต เริ่มไตรมาสแรกปีหน้า

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม)

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง 

 • นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม
 • นายกูเฮง ยาวอหะซัน ดำรงตำแหน่งเลขานุการ รมว.ยุติธรรม

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 4 คน 

 • นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ที่ปรึกษา นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม
 • นายสรพันธ์ คุณากรวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม
 • นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล ที่ปรึกษา นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม
 • น.ส.ณภัทรา กมลรักษา ผู้ช่วยเลขานุการ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รมช.คมนาคม
    

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงทรัพยากรฯ )

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

 • นายนพดล พลเสน ให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงแรงงาน)

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

 • นายอารี ไกรนรา เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม)

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้

 • นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม
 • น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ ดำรงตำแหน่งเลขานุการ น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม

ขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งเลขาธิการส.ป.ก. (ครั้งที่ 2)

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2566 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2567

การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้ง นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงวัฒนธรรม)

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้

 • นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษา นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม
 • น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการ รมว.วัฒนธรรม

อ่านข่าว “วันนอร์” ปัดข่าวลือเตรียมไขก๊อก ปธ.สภาฯ ยันไร้ปัญหาสุขภาพ

การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้

 • นายนิโรธ สุนทรเลขา ที่ปรึกษา นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง 
 • น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง  

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพลังงาน)

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง

 • น.ส.อรพินทร์ เพชรทัต เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษา นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.พลังงาน
 • นายเริงชัย คงทอง เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการ นายพีระพันธุ์  

อ่านข่าว

“เศรษฐา” ชนหมัด “ชัชชาติ” หารือแนวทางพัฒนา กทม.

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More